NEXT GEN

วันเดียวขายเกลี้ยง ! Sustainability Bond ของ KBank 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

10 ตุลาคม 2561…ขายนักลงทุนต่างประเทศ เน้นปล่อยสินเชื่อ โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม หวังยกระดับตลาดทุนไทยและภูมิภาค ส่งเสริมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศชาติและโลกไปด้วยกัน

เมื่อต้นปีอ่านพบ Larry Fink ประธานและซีอีโอ ของบริษัท BlackRock เป็นบริษัทที่บริหารเงินทุนมากกว่า 6 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในโลก เขาเขียนไว้ในจดหมายเปิดผนึกที่ตีพิมพ์ในวันที่ 16 มกราคมว่า เพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อเนื่อง ทุกบริษัทไม่ควรมุ่งเน้นเพียงประสิทธิภาพทางการเงินเท่านั้น แต่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนเชิงบวกต่อสังคมว่าเป็นอย่างไรด้วย

ประเด็นคือ เขายังเรียกร้องให้ โลกธุรกิจกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม มิฉะนั้น อาจจะสูญเสียการสนับสนุนทางการเงินของ BlackRock ไป ก็คงจะใหญ่ไม่ธรรมดาถึงกล้าประกาศเช่นนี้ และในเดือนเดียวกัน Wall Street 2018 ชวนนักลงทุนหนุน Sustainable Business

นับเป็น Global Movement ที่ธุรกิจยากจะปฏิเสธ !!

ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย เคลื่อนไหวครั้งสำคัญ ไม่ใช่ในประเทศไทย หากเป็นความเคลื่อนไหวระดับภูมิภาคด้วยเม็ดเงินมากถึง 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐสำหรับการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนเป็นธนาคารแรกของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจะนำมาใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม

ทั้งนี้ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลที่กำหนดโดยสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (International Capital Market Association: ICMA) และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF)

นับเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกด้วยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 0.95% อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566 เปิดจำหน่ายให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศทั้งจำนวน ผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มี BNP PARIBAS ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการออกหุ้นกู้ (Sustainability Bond Framework Structuring Advisor)  และผู้จัดการจัดจำหน่าย (Sole Lead Manager) และมีบริษัท Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance หรือ ESG) ทำหน้าที่ให้ความเห็น (Second Party Opinion) ต่อรายงานกรอบหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond Framework)

บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เล่าถึงการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนแนวความคิดของธนาคารด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงสะท้อนความสามารถของธนาคารในการสร้างสมดุลระหว่างการกำหนดผลตอบแทนควบคู่กับการกำหนดนโยบายของหุ้นกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในวงกว้างที่ให้ความเชื่อมั่นต่อธนาคาร จึงสามารถจัดจำหน่ายหุ้นกู้หมดอย่างรวดเร็วภายในเวลา 1 วัน

“ธนาคารเชื่อมั่นว่าการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดมาตรฐานใหม่ในตลาดทุนของประเทศและภูมิภาค นำไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มอบผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศชาติและโลกไปด้วยกัน”

ธนาคารกสิกรไทยยังสามารถรักษามาตรฐานความยั่งยืนระดับโลกได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ทั้งในระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) 2018 เป็นปีที่สามติดต่อกัน เป็นธนาคารแห่งแรกในไทยและภูมิภาคอาเซียน และได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก ดัชนี FTSE4Good Emerging Index 3 ปีติดต่อกันด้วย

ในระดับประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกให้ธนาคารอยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI List) ประจำปี 2561 และเป็นหนึ่งใน 45 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในดัชนีความยั่งยืน SET THSI Index ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นับเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการรับรอง

โลกจะขอบคุณ…

เรื่องเกี่ยวข้อง

You Might Also Like