CIRCULAR ECONOMY

ทำบุญด้วย ” ไตรจีวร Recycle พลาสติกใช้แล้ว” ฝีมือตัดเย็บชุมชนบางกะเจ้า

27 ธันวาคม 2561…พีทีที โกลบอลเคมิคอล หรือ GC ทำงานกับวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  และชุมชนในพื้นที่ โดยไตรจีวรมีคุณสมบัติพิเศษแอนตี้แบคทีเรีย


ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เคยกล่าวไว้บนเวที SB’18 BKK เรื่อง Technology for Social Collaboration ซึ่งกลุ่ม ปตท. เป็นแกนนำในการใช้โมเดล Social Collaboration เข้ามาช่วยรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการจับมือกับบริษัทเอกชนชั้นนำกว่า 40 ราย ที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันมาร่วมมือกันฟื้นฟูเรื่องสิ่งแวดล้อม อย่างโครงการ OUR Khung Bang Kachao

“OUR Khung Bang Kachao เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่ากลุ่ม ปตท. ใช้ความร่วมมือดังกล่าวในการวางเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เติบโตขึ้นร้อยละ 20 ใน 5 ปี โดยเน้นร่วมมือรูปแบบสานพลังร่วมเพื่อพัฒนาสังคม 6 ด้าน ได้แก่พื้นที่สีเขียว จัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง จัดการขยะ ส่งเสริมอาชีพ ท่องเที่ยว และเยาวชนและการศึกษา”

จากนโยบายของกลุ่มปตท.ต่อการทำงานร่วมกับชุมชนคุ้งบางกะเจ้า บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้นำนวัตกรรมจากโครงการ UPCYCLING THE OCEANS THAILAND มาเริ่มต้นพัฒนาในพื้นที่

สำหรับโครงการ UPCYCLING THE OCEANS THAILAND กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานพัฒนาตลาดธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เคยเล่าถึงสิ่งที่พลาสติกเปลี่ยนไปในงาน SB’18 BKK ที่คุ้งบางกะเจ้าว่า

“บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก แม้จะให้ในเรื่องความสะดวกพกพาง่าย แต่ด้านหนึ่งย่อมก่อให้เกิด Waste Pollution ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายใหญ่ของไทย GC จึงลุกขึ้นมาสร้างความเคลื่อนไหวสำคัญโดยนำเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy มาผนวกกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยการแปรรูปขยะจากพลาสติกให้คนในสังคมเห็นว่าสามารถก่อให้ประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรผ่านโครงการ UPCYCLING THE OCEANS THAILAND หรือ UTO”

เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้ฉายภาพวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภายใต้โครงการคุ้งบางกะเจ้า ถือเป็นศูนย์จัดการขยะครบวงจร เกิดจากความร่วมมือของวัดและชุมชน ได้นำร่องผ้าจีวร Recycle จากพลาสติกใช้แล้ว ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษสามารถแอนตี้แบคทีเรีย

ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ตั้งใจเย็บผ้าไตรจีวรจากเส้นใยพลาสติกรีไซเคิลเพื่อสร้างจิตสำนึกพร้อมบุญ

เนื้อหาเกี่ยวเนื่อง

You Might Also Like