Browsing Tag

Sustainability Bond

NEXT GEN

กรุงศรี เชื่อ ESG คือ“ทางรอด” ไม่ใช่ “ทางเลือก” ตั้งเป้ารุกธนาคารพาณิชย์เพื่อความยั่งยืน

27 กรกฎาคม 2565…โอกาสและความท้าทายที่สำคัญที่จะลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อโลกและประชาคมโลกอย่างมีนัยยะสำคัญ ด้วยการผนวกมิติด้าน ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจในกลยทุธ์ นโยบาย และเป้าหมายทางธุรกิจ การใช้ ESG เป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจ การฟื้นฟูธุรกิจภายหลังโควิด-19 พัฒนาการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ สร้างพอร์ตสินเชื่อที่สมดุล การผสานความแข็งแกร่งกับ MUFG

Continue Reading

NEXT GEN

ภาคธุรกิจต้องปรับตัว ลดกิจกรรมที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพราะการเงินเพื่อความยั่งยืนทั่วโลก มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

26 กรกฎาคม 2565… ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนในปี 2021 มีมูลค่า 929,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเติบโต 10 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในขณะมูลค่าสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนในปี 2021 มีมูลค่า 716,561 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเติบโต 7 เท่าจากปี 2018 ขณะที่ประเทศไทย ณ ไตรมาส 2 ปี 2022 มีมูลค่าตราสารหนี้คงค้างด้านความยั่งยืน จำนวน 330,049 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็น Sustainability Bond ของรัฐบาล ลำดับถัดมาคือ Green Bond เพื่อใช้ในโครงการด้านพลังงาน

Continue Reading

NEXT GEN

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขาย “ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน” (sustainability-linked bond)

17 พฤษภาคม 2564…เพื่อเป็นเครื่องมือระดมทุนสำหรับกิจการที่คำนึงถึงความยั่งยืนและผนวกปัจจัยด้าน ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการยื่นแบบไฟลิ่ง

Continue Reading

NEXT GEN

การขาดความโปร่งใสทำให้ Sustainability Bond รุ่นแรกของเอเชีย ตรวจสอบไม่ได้ใช่หรือไม่?

29 ตุลาคม 2563…รายงานใหม่จาก Mighty Earth NGO ด้านสิ่งแวดล้อมระดับ Global ที่ทํางานแบบครอบจักรวาลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานด้านความยั่งยืน พูดถึงโครงการที่สนับสนุนโดยมิชลินสําหรับการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อทำอุตสาหกรรมปลูกยางใน Jambi, อินโดนีเซีย และเป็นเวลาไม่กี่ปีหลังจากที่ผู้นำเรื่องยางของโลกแห่งนี้แสดงความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูผืนป่าให้แก่ภูมิภาค

Continue Reading

NEXT GEN

Green Bond ยกระดับตลาดทุนไทยตอบโจทย์ความยั่งยืน

18 สิงหาคม 2563…ก.ล.ต. ร่วมกับกองทุนพรอสเพอริตี้ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรและบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (สิงคโปร์) จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Deep-dive into green bond: post-issuance reporting and sector eligibility criteria” เพื่อส่งเสริมการระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) และการมีส่วนร่วมของตลาดทุนไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Continue Reading

ACTIVITIES

กสิกรไทย ฉลองความสำเร็จการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน

22 ตุลาคม 2561…โลก และนักลงทุนระดับโลกขอบคุณ เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้ จะปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม   

Continue Reading

NEXT GEN

วันเดียวขายเกลี้ยง ! Sustainability Bond ของ KBank 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

10 ตุลาคม 2561…ขายนักลงทุนต่างประเทศ เน้นปล่อยสินเชื่อ โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม หวังยกระดับตลาดทุนไทยและภูมิภาค ส่งเสริมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศชาติและโลกไปด้วยกัน

Continue Reading