NEXT GEN

เคทีซี ประกาศ ! มีสวัสดิภาพคู่ชีวิตของพนักงาน LGBTQI+และคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน เหมือนคู่สมรสทุกประการ

2 มีนาคม 2565… นับเป็นการประกาศครั้งสำคัญของสถาบันการเงินแห่งแรกของไทยในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ  (Gender Equality) ของบุคลากรในองค์กรเคทีซี  ถือเป็นการคำนึงถึงทุกแง่มุมในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน สุขภาพ ครอบครัว และความก้าวหน้าในอาชีพ

ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เคทีซีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยเฉพาะการให้ “โอกาส” และ “ความเท่าเทียมในสังคม”

ทั้งนี้ เป็นตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ผ่านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมบนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความเท่าเทียมทางเพศ  (Gender Equality) ทั้งในเรื่องการจ้างงานเพื่อลดช่องว่างในตลาดแรงงาน การปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรทุกเพศ ทุกคนอย่างเท่าเทียม และคำนึงถึงทุกแง่มุมในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน สุขภาพ ครอบครัว และความก้าวหน้าในอาชีพมาโดยตลอด

ครั้งหนึ่ง ระเฑียร ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับกองบรรณาธิการ SD Perspectives ถึง “สังคมเคทีซี”   ต้องมี Open Minded คือเปิดใจรับฟังไม่ได้มีเพียงเรื่องงานเท่านั้น หากรวมถึงเรื่องเพศสภาพของพนักงาน ที่ระเฑียรยืนยันว่า ไม่เคยแบ่งพนักงานด้วยเรื่องเพศ เพราะเคทีซีมีคนทุก Type อยู่ที่นี่ และเป็นเรื่องปกติด้วย

“ผมคิดว่าที่นี่เราให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่วนมนุษย์จะมีจิตใจหรือเพศในทางกายภาพนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะเวลาพูดเรื่องเพศ เราพูดถึงด้านกายภาพ ยังมีด้านจิตใจอีก เพราะฉะนั้น เราให้คุณค่าความเป็นมนุษย์มากกว่า ตราบใดที่คิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ก็ไม่ควรรังเกียจคนอื่น หรือเรื่องความสวยไม่สวย ถือเป็นเรื่องกายภาพ เราให้ความสำคัญด้านจิตใจ ผมว่าเราเป็นองค์กรที่เปิดมากๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเป็น Issue ของที่นี่ และผมคิดว่าคนที่มี Issue ในเรื่องนี้ก็ไม่เหมาะในองค์กรของเราชัดเจน”

ล่าสุด ระเฑียรย้ำว่า วันนี้เคทีซีขอเป็นสถาบันการเงินตั้งต้นที่ได้มีโอกาสดูแลและมอบความห่วงใยให้กับบุคลากรเคทีซีที่มี “คู่ชีวิตเพศเดียวกันโดยกำเนิด” และอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว อีกทั้งช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องไม่มีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน และ “คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน” อันได้แก่ บุคคลต่างเพศที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยเปิดเผย แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องไม่มีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน โดยทุกกลุ่มจะได้รับสิทธิเหมือนคู่สมรสทุกประการ อาทิ สวัสดิการประกันสุขภาพทุกระดับตำแหน่ง เงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีแต่งงานและกรณีครอบครัวเสียชีวิต

“การปฏิบัติที่เท่าเทียมต่อความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQI+ รวมถึงคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดยืนของเคทีซี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอย่างยั่งยืน” ระเฑียรกล่าวในท้ายที่สุด

You Might Also Like