Browsing Tag

LGBTQI+

NEXT GEN

เคทีซี ประกาศ ! มีสวัสดิภาพคู่ชีวิตของพนักงาน LGBTQI+และคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน เหมือนคู่สมรสทุกประการ

2 มีนาคม 2565… นับเป็นการประกาศครั้งสำคัญของสถาบันการเงินแห่งแรกของไทยในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ  (Gender Equality) ของบุคลากรในองค์กรเคทีซี  ถือเป็นการคำนึงถึงทุกแง่มุมในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน สุขภาพ ครอบครัว และความก้าวหน้าในอาชีพ

Continue Reading