CSR

บ้านปูเผย 7 ทีม SE รุ่นใหม่ผ่านเข้ารอบ รับทุนหนุนเบื้องต้นรวม 560,000 บาท

24 พฤษภาคม 2565…ทั้ง 7 ทีมที่ผ่านเข้ารอบล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และศักยภาพที่โดดเด่นในหลากหลายสาขาวิชาชีพและให้ความสนใจต่อการใช้แผนธุรกิจที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ อันสะท้อนออกมาจากการนำเสนอประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีเอกลักษณ์

รัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion กล่าวถึง “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” รุ่นที่ 11 ว่า

ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของ SE ในไทยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมที่มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โครงการฯ ได้ให้การสนับสนุน SE มามากกว่า 100 ทีม และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในหลากหลายมิติ นับว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและเป็นความสำเร็จของโครงการฯ โดยทุกปีจะมีเหล่าบรรดาศิษย์เก่าของโครงการ BC4C กลับมาถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจให้รุ่นน้องได้เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับ 7 ทีมที่ผ่านเข้ารอบในปีนี้ เป็นกิจการเพื่อสังคมที่มุ่งพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมในมิติต่างๆ ได้แก่

ด้านการพัฒนาอาชีพและชุมชน

-Green Diamond Phetchabun กิจการที่ช่วยเชื่อมโยงตลาดและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของการเกษตรกรรมด้วยกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดการยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความมั่นคง สร้างรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

-เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจการที่ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกว่า 25 ชุมชน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการเชิงท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความหลากหลายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

ด้านสุขภาพ

-PLAKOD ธุรกิจที่นำเอาการเล่นเกมมาผนวกรวมกับกิจกรรมกายภาพบำบัดด้วยการพัฒนาจอยบังคับเกมให้กลายเป็นอุปกรณ์กายภาพบำบัดที่ทำให้ผู้เล่นได้เคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกับรับความสนุก อีกทั้งยังสามารถที่เชื่อมต่อกับเครื่องเกม (Video game-based rehabilitation) เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการทำกายภาพบำบัดในเด็ก รวมทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว เพื่อน พี่น้อง นักกายภาพบำบัด ที่มาร่วมเล่นเกมไปพร้อมกัน

-ลูกทำได้ ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาการของเด็กให้เติบโตอย่างมีศักยภาพดีที่สุดตามช่วงวัย เสมือนเป็นผู้ช่วยในการเลี้ยงลูกให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ คอยให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยสังเกตพัฒนาการของเด็กเพื่อที่จะสามารถลดปัญหาความล่าช้าของพัฒนาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ด้านสิ่งแวดล้อม

-Goodgrocer ธุรกิจแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด รวมไปถึงผลผลิตที่มีรูปลักษณ์ไม่สวยงามซึ่งผู้บริโภคมักมองข้ามและอาจโดนทิ้งไว้ให้เน่าเสียจนกลายเป็นขยะแม้จะเป็นผลิตผลที่มีคุณภาพก็ตาม ธุรกิจนี้จะเข้ามาช่วยจัดการและสร้างมูลค่ากับผลผลิตเหล่านั้น ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคเพื่อลดปัญหาขยะเหลือทิ้ง สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้เกษตรกร

-SWOOP BUDDY แพลตฟอร์มร้านค้าเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ที่มีระบบการแนะนำสินค้าที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกค้ารายบุคคล (Personalized Online Thrift Store Platform) ส่งเสริมการใช้เสื้อผ้าที่ถูกผลิตแล้วให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเสื้อผ้าและขยะจำนวนมหาศาลที่เป็นเสื้อผ้าเก่าถูกทิ้ง

-Next Forest ธุรกิจที่มุ่งฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีทุนสำหรับการดูแลพื้นที่ป่าได้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ รวมทั้งออกแบบและวางแผนเพื่อให้เจ้าของพื้นที่และบุคคลทั่วไปได้รับประโยชน์จากพื้นที่ป่าฟื้นฟูในอนาคต

ทั้ง 7 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปบ่มเพาะทักษะสุดเข้มข้น เรียนรู้การวางแผนการสื่อสารการสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม การร่วมพัฒนาและทดสอบแผนการตลาดทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือทำธุรกิจจริงตลอดระยะเวลา 3 เดือน ก่อนที่โครงการฯ จะคัดเลือกเพียง 3 ทีมชนะเลิศ โดยทีมชนะเลิศทั้งหมดจะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมรวมกว่า 750,000 บาท เพื่อนำไปสานต่อกิจการเพื่อสังคมให้บรรลุเป้าหมาย

มาลุ้นกันว่ากิจการเพื่อสังคมทีมไหนจะสามารถปั้นกิจการให้เติบโตไปพร้อมๆ กับสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมได้อย่างยั่งยืนและคว้าชัยชนะไปในที่สุด

 

You Might Also Like