NEXT GEN

SET ประกาศร่วมเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลการเงิน (TCFD Supporter) ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

18 พฤศจิกายน 2564…ครอบคลุมข้อมูลด้านการกำกับดูแล กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตามแนวปฏิบัติ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัท ภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) เพื่อการเติบโตอย่างสมดุล

ล่าสุดได้เข้าร่วมเป็น TCFD Supporter ร่วมกับองค์กรสากลกว่า 2,500 แห่งทั่วโลก เพื่อประกาศจุดยืนและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นวาระเร่งด่วนในระดับชาติและระดับโลก ตอกย้ำบทบาทเชิงรุกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริม บจ. ผู้ลงทุน ผู้ให้บริการทางการเงินการลงทุน ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแล และพันธมิตรทุกภาคส่วน พัฒนาธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน

เพราะภาคตลาดทุนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Economy) ซึ่งเป็นทิศทางที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยประเทศไทยได้ประกาศคำมั่นต่อที่ประชุม COP26 ว่าจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เท่ากับศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมนำภาคตลาดทุนให้มีส่วนร่วมสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว โดยเดินหน้าให้ความรู้แก่ บจ. เกี่ยวกับผลกระทบของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า พลังงาน น้ำ ขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสาธารณะอย่างถูกต้องและโปร่งใส พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ลงทุนและสถาบันการเงินการลงทุนไทยพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจในการให้สินเชื่อและให้บริการทางการเงินการลงทุนอีกด้วย”

ดร.กฤษฎากล่าวในท้ายที่สุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยจัด TCFD & SDGs Workshop Series สำหรับ บจ. และสถาบันการเงินการลงทุน ให้เข้าใจวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยกระดับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศตามแนวทางสากล TCFD ซึ่งครอบคลุมการกำกับดูแล กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พร้อมจัดทำคู่มือ TCFD Good Practice Handbook ฉบับแปลที่รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการเปิดเผยข้อมูลด้านก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มประเทศ G20

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลักสูตรความรู้ e-Learning กิจกรรมสัมมนา และบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ได้ที่เว็บไซต์ www.setsustainability.com

เกี่ยวกับ TCFD

คณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Board: FSB) ได้ก่อตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนากรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) ขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2015 โดยมีไมเคิล บลูมเบิร์ก เป็นประธาน ต่อมา TCFD ได้พัฒนาและเผยแพร่รายงานข้อเสนอแนะของ TCFD (TCFD Recommendations) เพื่อให้ภาคธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศโดยสมัครใจสำหรับสถาบันการเงิน ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TCFD ได้ที่เว็บไซต์ www.fsb-tcfd.org

You Might Also Like