ACTIVITIES

การติดอันดับ S&P Global สำคัญ เพราะผู้ลงทุนทั่วโลกใช้วิเคราะห์และพิจารณาตัดสินใจลงทุนบริษัท

16 กุมภาพันธ์ 2565…ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 41 บริษัทไทยติดอันดับด้านความยั่งยืนระดับโลกจาก S&P Global มากเป็นอันดับ 4 ของโลก และเพิ่มขึ้นถึง 12 บริษัทจากปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงศักยภาพของธุรกิจไทยด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเชื่อมั่นในสายตาผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

ผลประเมินด้านความยั่งยืนของ S&P Global เป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนทั่วโลกใช้ในการวิเคราะห์และพิจารณาตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ S&P Global ยังได้สรุปประเด็นและพัฒนาการด้านความยั่งยืนที่บริษัทจำเป็นต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนประสบผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้ S&P Global เน้นย้ำถึงวิกฤตของปัญหาภาวะโลกร้อนที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่บริษัทจำนวนมากยังไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจน ทำให้การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรจะเป็น

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนธุรกิจให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งเสริมในหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถบูรณาการแนวทางด้านความยั่งยืนเข้าสู่กระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

“ปัจจุบันภาคธุรกิจไทยเห็นความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) และใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ธุรกิจไทยจำนวนมากโดดเด่นด้านความยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับ และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนระดับสากล”

ดร.ภากรกล่าวในท้ายที่สุด  ปี 2565 S&P Global ได้ประกาศอันดับด้านความยั่งยืน (S&P Global Sustainability Awards) พบว่า บริษัทไทยผ่านเกณฑ์การประเมินและติดอันดับมากถึง 41 บริษัท ซึ่งมากสุดเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยในจำนวนนี้ เป็นบริษัทจดทะเบียน 38 บริษัท ทั้งนี้ S&P Global ได้ประเมินบริษัททั่วโลกถึง 7,554 บริษัท และคัดเลือกเหลือเพียง 716 บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับดังกล่าว

 

You Might Also Like