NEXT GEN

5 เรื่องสะท้อนการเป็นสมาชิก DJSI 2019

16 กันยายน 2562…ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้มุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

การที่ บจ. ไทยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI โดยมีจำนวนสูงสุดในอาเซียนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่า

1.ปัจจุบันธุรกิจให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี
2.การเข้าสู่ดัชนี DJSI จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ และความน่าเชื่อถือในการลงทุนในสายตาของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว
3.กองทุนรวมไทยเริ่มมีความสนใจการลงทุนในหุ้นที่เติบโตยั่งยืนมากขึ้น ปัจจุบันมี 23 กองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมกว่า 30,000 ล้านบาท
4.การส่งเสริมให้ บจ. ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นแกนหลักในทุกกระบวนการถือเป็นภารกิจสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งส่งผลดีต่อ บจ. ให้ได้รับการยอมรับในระดับโลก
5.บจ. ที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย และเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการจ้างงานในประเทศ

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 โดยมีการทบทวนและประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

 

 

You Might Also Like