ALTERNATIVE

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เผย Sustainable with Love นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

23 มีนาคม 2565…รักคือพลังสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจและทุกคน เพราะขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังความรัก และความยั่งยืนก็เป็นสิ่งที่กำหนดไว้ในภารกิจ (Mission) และค่านิยมหลัก (Core Value) ทั้งความรักและความยั่งยืนจึงเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจตลอดมา

นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต เผยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้แนวคิด “Sustainable with Love – รักคือพลังสร้างความยั่งยืน” ประกอบด้วย

Health
ความยั่งยืนด้านสุขภาพ

สนับสนุนให้ทุกคนรักสุขภาพ ใช้ชีวิตไม่ประมาท ด้วยกิจกรรม โครงการ และแบบประกันช่วยดูแลสุขภาพทุกช่วงชีวิต อาทิ Healthcare Ecosystem ที่มี OCEAN CLUB APP ดูแลลูกค้าได้มากกว่า Royalty Program สามารถเปลี่ยนความรักสุขภาพจากการเดิน วิ่ง นอน หรือขี่จักรยาน ให้เป็น OCHI COIN ใช้แลกรับสิทธิประโยชน์มากมาย Digital Healthcare Service บริการดูแลสุขภาพ ทั้งก่อนป่วย เมื่อป่วย หลังป่วย ทั้ง OCEAN LIFE SAVER บริการข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับช่วยชีวิตเพียงสแกน QR Code OCEAN LIFE BEST DOCTOR ให้บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ OCEAN LIFE TELEMED /TELEPHARMACY ปรึกษาแพทย์ และเภสัชกรออนไลน์ OCEAN LIFE MY NURSE บริการดูแลผู้ป่วยยามพักฟื้นที่บ้าน และ Health Protection แบบประกันชีวิตที่หลากหลายให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่ดีอย่างทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ OCEAN LIFE ENJOY HEALTH เป็นตัวชูโรง ให้คนไทยเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลชั้นนำ ด้วยความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายสูงสุด 5 ล้านบาท และใหม่ล่าสุด!! กับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ OCEAN LIFE SUPREME HEALTH การดูแลเหนือระดับที่ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายระดับพรีเมียม สูงสุดถึง 80 ล้านบาท

Wealth
ความยั่งยืนทางการเงิน

สนับสนุนความรักการออมและวางแผนการเงิน ด้วยกิจกรรม และแบบประกันออมทรัพย์ต่าง ๆ ทั้ง Wealth Solution แบบประกันที่พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และทุกช่วงเวลาของชีวิต ด้วยเครื่องมือช่วยวางแผนการเงินที่ช่วยให้สามารถบริหารจัดการการเงินได้ง่ายขึ้น พร้อมที่ปรึกษามืออาชีพ (Financial Planner) ที่พร้อมดูแลและแนะนำการวางแผนชีวิต และวางแผนการเงิน ให้ประสบความสำเร็จ สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการเงินตามที่ตั้งใจ

 World
ความยั่งยืนของโลกและสังคมที่ดี

สนับสนุนความรักษ์โลก สังคม สิ่งแวดล้อม และมี ธรรมาภิบาลตามแนวทาง ESG เพื่อโลกและสังคมที่น่าอยู่ ไม่ว่าจะเป็น

Environment – ด้านสิ่งแวดล้อม จัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ พร้อมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างรู้คุณค่า โดยนำหลัก 3R เข้ามาปรับใช้ ทั้ง Reuse-Reduce-Recycle

Social – ด้านสังคม เริ่มด้วยการสร้างชมรม OCEAN LIFE ไทยสมุทรจิตอาสา ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้ และสังคมแห่งการแบ่งปัน พร้อมดำเนินโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าประสงค์ในการดูแล และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ชุมชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ นอกจากนั้น เรายังส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนโอกาสใน การเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียมผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และไม่ละเลยที่จะปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมมีการจ้างงานผู้พิการโดยทุกคนได้รับ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมมีการกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติ

Governance – ด้านธรรมาภิบาลมุ่งดำเนินธุรกิจตามกรอบจรรยาบรรณ ด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมกำหนดนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติ ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติดูแลลูกค้าอย่างเป็นธรรม พร้อมดูแลบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ทั้งนี้ มี 2 พลังผลักดันสนับสนุนความยั่งยืนทั้งสามด้านให้เกิดขึ้นจริง ได้แก่ People, Culture & Partnerships สร้างจิตสำนึกและพันธมิตรสร้างความยั่งยืน ด้วยการสร้างคน สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นและตระหนักถึงความยั่งยืน พร้อมจับมือพันธมิตรรอบด้าน และ Technology & Innovation – สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐาน โดยได้สร้างสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้การขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืนให้เป็นเรื่องง่าย

“เราเชื่อว่าความยั่งยืนที่เราร่วมกันสร้าง ไม่เพียงแต่เป็นจุดแข็งใหม่ให้ธุรกิจ แต่ยังเป็นการสร้างธุรกิจไปพร้อม ๆ กับการส่งมอบความรักในรูปแบบของอนาคตที่ดี ที่มาจากความรับผิดชอบในทุกด้านของพวกเรา ให้กับคนรุ่นต่อไป” นุสรากล่าวทิ้งท้าย

 

You Might Also Like