ACTIVITIES

CPF หนุนพนักงานร่วมขับเคลื่อน CONNEXT ED

20 กุมภาพันธ์ 2564…ส่งเสริมพนักงานจิตอาสาผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ขององค์กร ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน

พิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ของซีพีเอฟ เปิดเผยกับ SD Perspectives

“ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร บริษัทฯ นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนและคุณครู โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์ อีดี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติจริง และเกิดทักษะ ผ่านการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง อาทิ ด้านเกษตรกรรม การส่งเสริมอาชีพ โดยให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ตามเป้าหมายการทำงาน คือ การสร้างเด็กดีและเด็กเก่ง การมีส่วนร่วมกับชุมชน และเป็นโครงการที่มีความยั่งยืน”

ซีพีเอฟคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง 3 แห่ง เข้าระบบ CONNEXT ED Crowdfunding คือ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล อ. เมือง จ. นครราชสีมา ดำเนินโครงการเติมพลังสานฝันสู่อาชีพเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในฝัน เพื่อให้มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและเพียงพอ เด็กๆ ได้รับโอกาสการเรียนรู้ด้วยการทดลองและปฏิบัติจริง และโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน อ.ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา ดำเนินโครงการผลิตภัณฑ์หม่อนไหมหนองม่วงหวานสู่ตลาดโลก ปัจจุบันมีโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี ทั่วประเทศ 5,567 แห่ง./

บริษัท  ยังได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากความเชี่ยวชาญในสายธุรกิจต่างๆ เช่น โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สู่การเรียนรู้และปฏิบัติจริงในระดับโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้นอกห้องเรียน ขณะเดียวกันสามารถเข้าถึงโปรตีนคุณภาพดีจากไข่ไก่อย่างเพียงพอต่อการเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา มีทักษะวิชาชีพติดตัว ปลูกฝังความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ นำมาถอดโมเดลเพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศที่สนใจนำไปใช้ได้

You Might Also Like