TALK

Digital for Thais เอไอเอส รุกโครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้าน ตอบ 7 เป้าหมาย SDGs

24 ธันวาคม 2561… ในฐานะที่เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการดิจิตอล การจะทำให้ธุรกิจยั่งยืนได้ ทุกๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เอไอเอสดำเนินธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

“เอไอเอส มีหน้าที่ที่จะต้องนำนวัตกรรมดิจิทัล ไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งในรากฐานหลักของประเทศ ผ่านแนวคิด Digital For Thais เพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมกันของเทคโนโลยีไปสู่ประชาชน ในโครงสร้างพื้นฐานหลัก 4 ด้านที่สำคัญของประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การเกษตร สาธารณสุข และธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

วิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส ขยายความถึงโครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้านดังนี้

-ด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญพัฒนาคนให้มีศักยภาพ เอไอเอส เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งวิชาการและสาระบันเทิง ด้วยการติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมอบกล่องสานรัก สานความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ติดตั้ง กล่องสานรักฯ ให้กับโรงเรียนต้นแบบไปแล้ว จำนวน 34 แห่ง

-ด้านสาธารณสุข เอไอเอส ได้ส่งเสริมการทำงาน ผ่าน “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกของหน่วยบริการสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพในชุมชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ สามารถใช้งานได้กับทุกเครือข่าย แต่เมื่อใช้งานบนเครือข่ายเอไอเอสจะไม่เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ต ปัจจุบัน หน่วยบริการสุขภาพ และรพ.สต.เปิดใช้งานแอปฯอสม.ออนไลน์ จำนวน 2,200 แห่งทั่วประเทศ และมีผู้ใช้งานจำนวน 48,000 คน

ร้านฟาร์มสุข บน iOS และ แอนดรอยด์ ขายเฉพาะสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

-ด้านการเกษตร เอไอเอสได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการทำงานของเกษตรกรให้ก้าวไปสู่เกษตรกร 4.0 ด้วยแนวคิด “สอน เสริม สร้าง” ผ่านแพลตฟอร์มฟาร์มสุข เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลสำคัญในการทำการเกษตร เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น รวมทั้งได้พัฒนาแพลตฟอร์มร้านฟาร์มสุข เพื่อเป็นช่องทางตลาดออนไลน์ให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่หลากหลายจากทั่วทุกภูมิภาค ขณะนี้มีร้านค้าบนร้านฟาร์มสุขจำนวน 357 ร้านและสินค้าจำนวน 1,821 รายการ

“ตอนนี้เรากำลังร่วมมือกับนักวิจัยพยากรณ์แม่นยำ ดูข้อมูลสภาพแวดล้อมในแปลงเพาะ ปลูกจากอุปกรณ์ NB-IOT เช็คอุณหภูมิจากพื้นดินในแต่ละแปลง เพื่อที่จะตอบโจทย์เกษตรกรได้ว่า อุณหภูมิเท่านี้จะเกิดโรคอะไรได้บ้าง ทำให้เกษตรกรเจ้าของแปลงสามารถป้องกันได้โรคต่างๆ ได้ นอกจากนี้จะมีข้อมูลราคาซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศที่มีความแม่นยำสูง เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

-ด้านธุรกิจสตาร์ทอัพ เอไอเอส ได้ร่วมพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมถึงผู้ประกอบการในระดับชุมชน โดยนำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปส่งเสริมให้แก่ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่างๆในการไปต่อยอดธุรกิจ และพัฒนาสินค้าให้สามารถเติบโตทั้ง ตลาดในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอสได้ร่วมกับ Fixzy สตาร์ทอัพที่เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุง โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มดูแลบ้านโดยเปิดแอปฯ รวมช่างต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Start Upให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษาผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิไล แนะนำเทคนิคสินค้าออนไลน์กับผู้เข้ารับการอบรม ร้านฟาร์มสุข

“นอกจาก Digital For Thais จะตอบโจทย์ทั้ง 4 ด้านแล้ว ยังต้องตอบโจทย์ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs ของ UN ซึ่งเอไอเอสเลือกโฟกัสเป้าหมาย 7 ข้อคือ 1.ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่ 2.ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 3.มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ 4.การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 8.การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 10.ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ และ12.แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน”

วิไลกล่าวในท้ายที่สุดว่า Digital for Thais เอไอเอส รุกโครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้าน ตอบ 7 เป้าหมาย SDGs นั้น ถือเป็นการช่วยให้ทุกๆ Stakeholder เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน

เนื้อหาเกี่ยวข้อง

You Might Also Like