Browsing Tag

SET

NEXT GEN

เส้นทางสู่ธุรกิจยั่งยืน

10 กันยายน 2563…โลกปัจจุบันที่เปลี่ยนไป พิสูจน์แล้วว่าการทำธุรกิจไม่สามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ล้มเหลวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนะนำ“องค์กร” ต้องสร้างความเติบโตของธุรกิจบนจริยธรรมและการแบ่งปันให้กับสังคม และไม่สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

Continue Reading

NEXT GEN

SET Social Impact Gym 2020 ปีที่ 4 บ่มเพาะ SE พัฒนาต่อยอดธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

30 สิงหาคม 2563…SE ปีนี้จะครอบคลุมเป้าหมายทางสังคมทั้งด้านการศึกษา เกษตรกรรม พัฒนาชุมชน ผู้เปราะบาง สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

Continue Reading

NEXT GEN

เปิดปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน Online ผ่าน Care the Bear

19 สิงหาคม 2563…Change the Climate Change ร่วมกับพันธมิตร 50 องค์กร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว 7,712 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 856,904 ต้น พร้อมพัฒนาเครื่องมือวัดเป็น Digital Eco Calculator Kit สะดวกใช้งานง่าย และเตรียมขยายสู่ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน ให้มีการจัดการแบบคาร์บอนต่ำ หวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อน

Continue Reading

NEXT GEN

SET ติดTop 10 ตลาดหลักทรัพย์โลกด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของ บจ.

1-2 สิงหาคม 2563…จากตลาดหลักทรัพย์ 49 แห่งทั่วโลก และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ Top 10 ซึ่งตลาดหุ้นไทยติดอันดับ 9 และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวที่ติด 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

Continue Reading

NEXT GEN

เช็คลิสต์ แบรนด์ที่ได้รับการประเมินความยั่งยืน ตอบโจทย์ ESG 


7 กรกฎาคม 2563… SET ตอบความจำเป็นการลงทุนยั่งยืน เพิ่มข้อมูลความยั่งยืนของ บจ. ใน settrade.com เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน พร้อมจับมือ 2 พันธมิตรผู้ประเมิน ESG ระดับสากล Arabesque S-Ray และ Vigeo Eiris ในการเผยแพร่ข้อมูลผลการประเมิน

Continue Reading

PARTNERSHIPS

โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 8)

17 มิถุนายน 2563…ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยหลัง Covid-19 ที่จะเปลี่ยนจากตัวกลางระหว่างแรงงานและนายจ้างมาเป็น “หุ้นส่วน” ในการผลิตบุคลากรร่วมกับนายจ้าง พร้อมคำแนะนำสำหรับมหาวิทยาลัยไทยในการปรับตัวให้ผ่านพ้นกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้

Continue Reading

PARTNERSHIPS

โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 7)

9 มิถุนายน 2563… ถึงเวลาแล้วที่มหาวิทยาลัยควรเร่งจัดทำTransformation plan ระยะ 5 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างแบบจำลองใหม่ให้ตนเองหลุดจากแบบจำลองเดิม โดยต้องรักษาของดีที่มีอยู่บนแบบจำลองเดิม และสร้างของดีอันใหม่เพิ่มเติม เพื่อนำมาขับเคลื่อนตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

Continue Reading

NEXT GEN

จาก “PM2.5 สู่ ภัยแล้ง” ปัญหาเดิมๆ ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

2 มิถุนายน 2563.. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนและสมาคมบริษัทจดทะเบียนได้ร่วมมือกันจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในช่วง 20 มกราคม – 24 มีนาคม 2563 เพื่อประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมแผนสำรองทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนกรณีเหตุการณ์ต่างๆ

Continue Reading