NEXT GEN

SET ติดTop 10 ตลาดหลักทรัพย์โลกด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของ บจ.

1-2 สิงหาคม 2563…จากตลาดหลักทรัพย์ 49 แห่งทั่วโลก และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ Top 10 ซึ่งตลาดหุ้นไทยติดอันดับ 9 และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวที่ติด 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ดร.ภากร  ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนแก่ผู้ลงทุนอย่างโปร่งใสและมีคุณภาพ ล่าสุด รายงาน “Measuring Sustainability Disclosure 2019” ที่จัดทำโดย Corporate Knights และ AVIVA ได้จัดอันดับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ 49 แห่งทั่วโลก

“ความสำเร็จในการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในตลาดทุน การที่ บจ. ไทยครองความเป็นที่หนึ่งของเอเชียด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินงานตามกรอบความยั่งยืนพร้อมส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของ บจ. เพื่อยกระดับตลาดหุ้นไทยด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะสร้างการเติบโตไปด้วยกันกับผู้ร่วมตลาดและสังคมอย่างยั่งยืน (Grow with Stakeholders & Sustainable Society) อันจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ”

รายงาน “Measuring Sustainability Disclosure 2019” จัดทำโดย Corporate Knights ซึ่งเป็นสื่อด้านความยั่งยืนจากประเทศแคนาดา ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก AVIVA ผู้ลงทุนสถาบันระดับโลก เพื่อสำรวจข้อมูลด้านความยั่งยืนใน 7 ประเด็น ได้แก่

1.การจัดการก๊าซเรือนกระจก
2.การใช้น้ำ
3.การใช้พลังงาน
4.อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน
5.การจัดการของเสีย
6.ค่าจ้างพนักงาน
7.อัตราการลาออกของพนักงาน

ทั้งหมด สำรวจจากบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้อย่างน้อย 1 พันล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลก จำนวน 6,261 บริษัท

หากสนใจสามารถติดตามรายงาน “Measuring Sustainability Disclosure” ที่ www.corporateknights.com

 

You Might Also Like