NEXT GEN

SET Social Impact Gym 2020 ปีที่ 4 บ่มเพาะ SE พัฒนาต่อยอดธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

30 สิงหาคม 2563…SE ปีนี้จะครอบคลุมเป้าหมายทางสังคมทั้งด้านการศึกษา เกษตรกรรม พัฒนาชุมชน ผู้เปราะบาง สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone

ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สร้างแพลตฟอร์ม SET Social Impact เชื่อมโยงภาคธุรกิจที่มีทรัพยากรและประสบการณ์ ได้ทำงานร่วมกับภาคสังคม ที่ต้องการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดการพัฒนาที่สร้างการเปลี่ยนแปลง ขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมเป็นทวีคูณ ผ่านบทบาทนำของผู้ประกอบการทางสังคม (Social Enterprise: SE)

“การขับเคลื่อนที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนา SE แล้วกว่า 2,000 ราย ผ่านโครงการเรียนรู้ที่ครบกระบวน โดยมีโครงการ SET Social Impact Gym เป็นหนึ่งในกระบวนการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง”

ดร.ภากรกล่าวต่อเนื่อง ในปีนี้ SET Social Impact Gym 2020 ภายใต้แนวคิด “Idea to I Done” เน้นการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม โดยโครงการยังมีแนวทางให้ SE ที่ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนในการเยียวยาวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ด้วย

วัชรากรณ์ ขันธจีระวัฒน์ CEO & Co-Founder บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด(ซ้าย) และโชคชัย หลีวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มานา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นตัวแทนจากSET Social Impact Gym ที่ผ่านมา ยอมรับว่าได้นำประโยชน์จากโครงการกลับไปใช้ในธุรกิจ สร้างธุรกิจให้เข้มแข็ง ชุมชนมีรายได้จากธุรกิจ ปัจจุบันหากยังมีปัญหาก็สามารถโทรปรึกษาเหล่าโค้ชได้

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขยายความต่อเนื่องว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ผนึกความร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 34 คน และผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็นโค้ชอาสา ซึ่งเราเรียกว่า “Prolunteer” มาจาก Professional และ Volunteer ในการเวิร์กชอปเข้มแบบตัวต่อตัวให้ 13 SE ตลอด 8 สัปดาห์

“ไฮไลต์ของปีที่ 4 ประเภทธุรกิจของ SE ที่ผ่านการเรียนรู้ขั้นต้นจาก SE101,102 จะมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผู้เปราะบาง เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน เช่นรวมกลุ่มชาวนาผลิตข้าวหอมมะลิ ออร์แกนิคตตามความต้องการผู้สูงอายุ คนป่วย NCD คนเมือง หรือด้านสุขภาพ เช่นจัดให้มีที่พักเรือนพักญาติที่สะอาดและปลอดภัยแก่ญาติผู้ป่วย หรือด้านการศึกษา บริษัท ละครชุมชนสร้างสรรค์ จำกัด เป็นพื้นที่สำหรับการซ้อมการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น โดยแต่ละ 1 SE จะถูกดูแลแบบเดี่ยว ๆ และแบบกลุ่มโดยโค้ชทั้ง 34 คน ซึ่งโค้ชเหล่านี้เรียกว่า Prolunteer มาจากคำผสมระหว่าง Professional และ Volunteer มาจากหลากหลายเซคเตอร์ จะเสริมทั้ง Digital Talent เสริมทักษะเป็นการลงมือทำ กับผู้ประกอบการเลย ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ในตำรา”

นพเก้าย้ำว่า ในปีนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังมีโควิด-19 แพลตฟอร์มหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่ง SE เป็นธุรกิจสำคัญที่จะขับเคลื่อน ESG (Environment,Social,Governance) ให้เป็นหนึ่งในกระแสหลักของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

ไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) กล่าวว่า ผู้บริหารที่เข้าร่วมเป็น Prolunteer เห็นว่า การมีส่วนร่วมภายใต้โครงการ Gym นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนความตั้งใจหรือแนวคิดของผู้บริหารใน maiA ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และบทบาทของภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นการส่งต่อศักยภาพ (Talent) สร้างทางลัดในการเติบโตทางธุรกิจเพื่อการขยายผลลัพธ์ทางสังคม ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกัน ด้วยหมุดหมายที่จะให้การพัฒนาสังคมไม่เป็นไปอย่างฉาบฉวย แต่ขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนด้วยองค์กรประเภทธุรกิจเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง

“ในทางกลับกันถือเป็นโอกาสให้พวกผมได้เรียนรู้แนวคิดและได้รู้จักกับธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งถือเป็นกระบวนการเรียนรู้จากทั้ง 2 ฝั่ง และอาจนำไปสู่การร่วมทุนหรือต่อยอดระหว่างกันในอนาคต”

Prolunteer ที่ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองจากประสบการณ์ทั้ง 3 รุ่นเช่น สมพล ธนาดำรงศักดิ์ บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ ทรงพล ชัญมาตรกิจ บมจ. ทีวี ไดเร็ค ณธีรนาท งามจิตรเจริญ บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น ยอมรับว่า SE ทุกรุ่น ทุกบริษัท มี S คือเรื่องสังคมแข็งแรงมาก มี Passion มาก ๆ ทำให้โค้ชรู้ว่าเรื่องนี้เป็นความจำเป็นมาก และนำกลับไปใช้ในองค์กรของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้าม เรื่องของ E ยังค่อนข้างไม่แข็งแรง ไม่ค่อยคิดถึงต้นทุน รายได้ ที่มาของรายได้ เงินเดือนตัวเอง แถมบางกิจการต้นทุนซับซ้อน เป็นหน้าที่ของ Prolunteer

นพเก้ากล่าวในท้ายที่สุดว่า SET Social Impact Gym ไม่มีตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเทศใดทำแบบนี้ นอกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทน เพียงแห่งเดียวของโลก !

 

 

You Might Also Like