SD DAILY

SD Daily : DJSI 2023 ก็ยังเป็นอีก 1 เกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน โดยนักลงทุนทั่วโลก

9 ธันวาคม 2566…เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 (ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา) ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการประเมิน DJSI ประจำปีนี้ ตัวอย่างบริษัทมหาชนไทยที่ได้ DJSI คือ ธนาคารกสิกรไทย ทรู คอร์ปอเรชั่น และซีพีเอฟ

บริษัทที่ได้รับการรับรอง DJSI จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน  ด้วยเหตุนี้บริษัทในตลาดทุนหลายแห่งทั่วโลกจึงต่างมุ่งหวังที่จะได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับ DJSI ในแต่ละปี โดยการประเมินผลงานผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเป็นแบบปีต่อปี ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่จะพิจารณาจากมาตรฐานการจัดการเทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะมีการพัฒนาขึ้นทุกปี

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทยครองตำแหน่งในดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ ประจำปี 2566 หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เป็นธนาคารแรกของไทย ทั้งในระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) 

ธนาคารมีบทบาทในการเป็นต้นน้ำของระบบเศรษฐกิจ จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และด้วยตระหนักว่างานด้านความยั่งยืนต้องอาศัยการลงมือทำจากทุกคน ธนาคารจึงพร้อมจะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อภาคส่วนสำคัญในระบบนิเวศ ที่จะช่วยผลักดันการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ ให้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง ช่วยให้ลูกค้าและประชาชนสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Economy) พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม บนแนวทางการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสใหม่ๆ ไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยระหว่างปี 2565-2566 ธนาคารอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อความยั่งยืนไปแล้วราว 53,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเชื่อมต่อภาคส่วนสำคัญในระบบนิเวศ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนในระยะยาวแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

มนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรู ติดอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืน DJSI 2023 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน  

ด้วยยุทธศาสตร์สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบทุกมิติ ชูนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ลดการใช้พลังงาน เสริมทักษะดิจิทัล นำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา พร้อมขยายผลกระบวนการธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน หนุนธรรมภิบาลเอไอ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยทรู ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืน เดินหน้าสร้างคุณค่าระยะยาว ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคม และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต พร้อมเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ผลการประเมินซีพีเอฟ ได้คะแนนสูงสุดจากดัชนีความยั่งยืน DJSI 2023 ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products) จากการประเมินของ S&P Global และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ประเภทตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)

สะท้อนการรักษามาตรฐานของความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่เกษตรกร คู่ค้าธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พนักงาน ชุมชน เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดีสำหรับผู้บริโภค โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ตลอดจนใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ CPF คือ Climate People และ Food Security ที่มีพันธกิจสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในภาวะปกติและวิกฤต  ปัจจุบัน ซีพีเอฟมีการลงทุนและร่วมลงทุนใน 17 ประเทศ ส่งออกไปมากกว่า 40 ประเทศ ครอบคลุมประชากรมากกว่า 4,000 ล้านคน

ท้ายที่สุด บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกต้องมีผลงานการจัดการด้านองค์กรแห่งความยั่งยืนที่ดีที่สุดเหนือว่าบริษัทแห่งอื่น อุตสาหกรรมละ 10-15% เท่านั้น

 

You Might Also Like