SD DAILY

SD Daily : KBank ให้สินเชื่อ SLL GC 1 หมื่นล้านบาท

19 ธันวาคม 2566..ธนาคารกสิกรไทย สนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan : SLL) จำนวน 10,000 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GC ดำเนินธุรกิจด้วยสมดุล ESG มาอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ 3 Steps Plus มุ่งสู่ธุรกิจ High Value and Low Carbon ควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยมีแผนงานและความก้าวหน้าที่ชัดเจน การได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อครั้งนี้ เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ GC ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และแสดงให้เห็นว่า GC และ KBank เป็นพันธมิตรที่มีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย มีภารกิจสำคัญในฐานะสถาบันการเงินที่มีบทบาทในการสนับสนุนผลักดันด้านการให้สินเชื่อและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย 1-2 แสนล้านบาทภายในปี ค.ศ. 2030 ตาม Net Zero Commitment ที่ได้ประกาศไว้ เพื่อช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม และเพื่อร่วมกันเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่เศรษฐกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Economy) และสร้างความยั่งยืนในระยะยาวแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ธนาคาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จร่วมกันในวันนี้ จะผลักดันให้ GC ซึ่งเป็นพันธมิตรของธนาคารมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา สามารถบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050 ได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง โดยสินเชื่อ SLL ที่ธนาคารให้การสนับสนุนแก่ GC นั้น เป็นสินเชื่อระยะยาวที่มีตัววัดที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร อันได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจัดอันดับ DJSI

 

You Might Also Like