PARTNERSHIPS

#แท้ทรู “รายงานความยั่งยืน” ใช้เพื่อตัดสินใจลงทุน บริษัทพร้อมรึยัง? 

11 ตุลาคม 2561…เห็นชื่อนี้อีกครั้ง BlackRock นักลงทุนรายใหญ่ และ Vanguard ต้องการให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนกันมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเพียงอย่างเดียว เพราะไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน “รายงานความยั่งยืน” จึงไม่ใช่ PR หรือ Propaganda

การนำเสนอข้อมูลที่เป็น“ข้อเท็จจริง” ที่เป็นผลการดำเนินงานทางการเงินและผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญอื่นๆ เช่น การกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการทรัพยากร และการพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวควรสะท้อนให้ผู้อ่านเห็นทั้งด้านความเสี่ยงและโอกาสในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจขององค์กรที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะยืนยงคงกระพันท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างยั่งยืน

งานวิจัยเรื่อง The Importance of Nonfinancial Performance to Investors1ระบุชัดเจนว่า ผู้ลงทุนทั่วโลกต่างตระหนักว่า ปัจจัย ESG มีผลต่อความอยู่รอดและความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งองค์กรที่สามารถจัดการความเสี่ยงและแสวงหาโอกาสในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจจากประเด็นดังกล่าวได้มากเท่าใด ก็ยิ่งดึงดูดความน่าสนใจจากผู้ลงทุนได้มากขึ้นเท่านั้น โดยผู้ลงทุนจะพิจารณาข้อมูลเหล่านี้จากรายงานความยั่งยืน

นอกจากนี้รายงานเรื่อง Is your nonfinancial performance revealing the true value of your business to investors?2ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับข้อมูลทางการเงิน อย่างไรก็ดี ข้อมูลทางการเงินเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน สอดคล้องกับผลสำรวจของ MSCI3ที่ระบุว่า ผู้ลงทุนสถาบันระดับโลก เช่น BlackRock และ Vanguard ต้องการให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนกันมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนสากลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในขณะนี้ คือ Global Reporting Initiative หรือ GRI ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พัฒนาหลักการ กรอบการรายงาน และตัวชี้วัดการรายงานความยั่งยืนที่ตรงตามความต้องการของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่ม อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจกับ GRI Standards ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานล่าสุดของ GRI ยังอาจเป็นอุปสรรคสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทยทั้งขนาดกลางและเล็ก เนื่องจากมีตัวชี้วัดมากมายที่อาจทำให้เกิดความสับสนได้ จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจดทะเบียนอาจมีคำถามว่า จะเริ่มต้นเขียนรายงานความยั่งยืนอย่างไรให้มีคุณภาพเพื่อเป็นประโยขน์ต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ดังนั้น ในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ปรับปรุงและอัพเดทคู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน (SET Sustainability Reporting Guidelines)เพื่อส่งเสริมการรายงานความยั่งยืน สำหรับบริษัทจดทะเบียนมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นรายงานและต้องการยกระดับคุณภาพการรายงานความยั่งยืนให้มีเนื้อหากระชับครบถ้วนและสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความยั่งยืนสากล ภายใต้หลักการ 4 ข้อ “สำคัญ ทันสมัย ใส่ใจคุณค่า พัฒนาต่อเนื่อง” นอกจากนี้ คู่มือฉบับนี้ยังมีจุดเด่นที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัทจดทะเบียนในหลายด้าน เช่น

• หลักการและกรอบการรายงานเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน
• การนำเสนอข้อมูลเน้นความกระชับแต่ครบถ้วน
• ตัวชี้วัดสอดคล้องกับความสนใจของผู้ลงทุนและมาตรฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ เช่น CG Code GRI SDGs เป็นต้น
• ตัวชี้วัดพิจารณาจากประเด็นพื้นฐานที่ธุรกิจควรดำเนินการหรือดำเนินการอยู่แล้ว
• มีแบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดเพื่อแสดงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ชัดเจนและนำไปเปิดเผยในรายงานได้สะดวก

คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ไม่เพียงช่วยให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพและตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทรับทราบและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนที่จะเผยแพร่คู่มือดังกล่าวในปี 2562 โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ SD Focus และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

1Mathew Nelson, (2017), The Importance of Nonfinancial Performance to Investors, Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation.
2 Juan Costa Climent, (2017),Is your nonfinancial performance revealing the true value of your business to investors?, EY.
3 MSCI, (2018), Brings Growing Gap in ESG Reporting VS Investor Demands

ที่มา

SET Sustainability Reporting Guidelines
รายงานอย่างสมาร์ท สร้างโอกาสกิจการให้ยั่งยืน
โดย ศุภกร เอกชัยไพบูลย์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพ .ตลท.

You Might Also Like

Pin It on Pinterest