BIODIVERSITY & REGENERATIVE

7 ประเด็นนี้ อาจจะดูแปลก! แต่เพื่อบริษัทอยู่ในสายตา “มาตรฐานความยั่งยืน”

30 ตุลาคม 2561…หลัง UN ประกาศให้ตลาดหลักทรัพย์ไทย คว้ารางวัล Market Transparency Award หนึ่งเดียวในกลุ่มตลาดเกิดใหม่และเอเชีย หลายคนต้องทำความคุ้นเคย “ความปกติใหม่”

องค์การสหประชาชาติประกาศให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คว้ารางวัล “United Nations Sustainable Stock Exchanges Market Transparency Award” ณ ที่ประชุม SSE Global Dialogue ในงาน World Investment Forum (WIF) 2018 กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผลจากการจัดอันดับตลาดหลักทรัพย์ที่มี บจ. เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนโดดเด่นและมีคุณภาพมากที่สุด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่อันดับที่ 7 จากตลาดหลักทรัพย์ 35 แห่งทั่วโลก โดยเป็นที่หนึ่งในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่ (Emerging Markets) และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ Top 10

การจัดอันดับครั้งนี้เปิดเผยในรายงาน Sustainable Stock Exchanges Initiative “2018 Report on Progress” เรื่อง Measuring Sustainability Disclosure จัดทำโดย Corporate Knights และ AVIVA สำรวจจาก บจ. ทั่วโลกจำนวน 4,300 แห่งที่อยู่ในฐานข้อมูลของ FTSE Russell ESG Research ซึ่งเป็นผู้จัดทำดัชนี FTSE โดยพิจารณาตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน 7 ประเด็น ได้แก่

1.การจัดการก๊าซเรือนกระจก
2.การใช้พลังงาน
3.การใช้น้ำ
4.การจัดการของเสีย
5.อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน
6.อัตราการลาออกของพนักงาน
7.สัดส่วนจำนวนพนักงานชั่วคราวต่อพนักงานทั้งหมด

“นับเป็นความสำเร็จจากการผลักดันและส่งเสริมให้ บจ. เปิดเผยข้อมูลอย่างมีคุณภาพและโปร่งใส โดยประเทศไทยมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดจากอันดับโลกที่ 40 ในปี 2556 เป็นอันดับที่ 10 ในปี 2560 และขึ้นอันดับ 7 ในปี 2561 อีกทั้งเป็นที่หนึ่งของกลุ่มตลาดเกิดใหม่และเอเชียที่มี บจ. เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนโดดเด่นที่สุด จากรายงานการจัดอันดับระบุว่า บจ. ไทยมีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการรายงานความยั่งยืนของ บจ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผ่านการอบรมความรู้ที่เน้นลงมือปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาคู่มือการรายงานความยั่งยืน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วย บจ. เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานให้ดียิ่งขึ้น”

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เล่าถึงรางวัลล่าสุดที่ได้รับ

ทั้งนี้ การประชุม SSE Global Dialogue 2018 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนตลาดทุนอย่างยั่งยืน หลังจากร่วมลงนามเข้าร่วม UN Sustainable Stock Exchanges Initiative ตั้งแต่ปี 2557

ข่าวเกี่ยวข้อง

You Might Also Like