NEXT GEN

กสิกรไทย คว้า 2 รางวัลใหญ่ด้าน ESG ระดับเอเชีย

5 พฤษภาคม 2564…ธนาคารกสิกรไทย ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรแบบอย่างด้านการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดีในระดับเอเชีย จากงาน 16th Asian ESG Award 2021 – The Best of Asia

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้นำองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการตามแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี และขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรตามหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน

งานนี้ จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลองค์กรแบบอย่างด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลดีเด่นระดับเอเชีย (Asia’s Icon on ESG) สะท้อนความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นในเอเชียแห่งปี (Asian Corporate Director Award)

 

You Might Also Like