CSR

ผลจาก CSR สร้างพยาบาลคนพื้นที่ ป้อนรพ.ในจังหวัดระยอง

28 มิถุนายน 2562… สมาคมเพื่อนชุมชน ส่งพยาบาลทุนเพื่อนชุมชนรุ่นที่ 5 จำนวน 29 คน ป้อนโรงพยาบาลในระยอง พร้อมจัดงบกว่า 6 ล้าน มอบให้ 4 รพ. วางรากฐานพัฒนาการแพทย์ครบวงจร

มนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชน เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนำในมาบตาพุด มีเจตนารมณ์ที่จะดูแลเอาใจใส่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนระยอง ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน ทั้งการศึกษา การสร้างอาชีพ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขที่มุ่งหวังให้คนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี ผ่านโครงการต่าง ๆ

-กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน คลอบคลุม 7 ตำบล รวม 16 ครั้งต่อปี
-สนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์เกษียณอายุ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขมาประจำโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 4 แห่ง
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้น ให้แก่ อสม. และสนับสนุนทุนพยาบาลเพื่อนชุมชน จำนวน 440 ทุน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

ล่าสุดจัดพิธีมอบเข็มที่ระลึกพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน จาก “โครงการพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 5” จำนวน 29 คน ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี พร้อมจัดปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งขณะนี้ได้สำเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพและสหวิชาชีพอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกลับมาเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้บริการด้านสาธารณสุขจังหวัดในระยะยาวต่อไป โดยได้ปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

1) โรงพยาลระยอง 16 คน
2) โรงพยาลปลวกแดง 5 คน
3) โรงพยาบาลแกลง 5 คน
4) โรงพยาบาลนิคมพัฒนา 3 คน

ภาพที่ระลึกของเหล่าพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นคนท้องถิ่นระยอง ได้ทุนเรียนจากเงินที่ทำอุตสาหกรรมประเภทต่างๆในมาบตาพุด และนับจากนี้คือวันที่พยาบาลรุ่นที่ 5 ทั้ง 29 คน จะได้ช่วยเหลือพยาบาลคนในชุมชน …พิธีมอบเข็มที่ระลึกให้กับพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 5 และพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยวิรัช บำรุงชัย ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน และสมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมงาน

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2562 ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 4 แห่งในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยูน รวมมูลค่า 6,885,000 บาทต่อปี

การจ้างบุคลากรในสังกัด เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์ ตลอดจนเติมเต็มความต้องการของจังหวัดระยอง และตอบสนองการวางรากฐานการพัฒนาการแพทย์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดระยองให้เพียงพอกับความต้องการ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญให้กับหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขของจังหวัดระยองต่อไป

 

You Might Also Like