ALTERNATIVE

GC คว้ารางวัล LCSi โดดเด่นที่สุดแห่งปี

16 กันยายน 2564…ในโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ซึ่งปี 2564 GC ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มุ่งเป้า การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ด้วยแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึงการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้

“ในปี พ.ศ. 2564 นี้ GC ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัลตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) ระดับโดดเด่น ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งถือว่า GC ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3”

GC ยังได้ตระหนักและให้ถึงความสำคัญถึงของผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาตาม Paris Agreement ที่เกือบทุกประเทศในประชาคมโลกได้ร่วมลงนาม เมื่อปี พ.ศ. 2558 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

“GC ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อยกระดับเรื่องความยั่งยืน และลดก๊าซเรือนกระจกให้เข้มข้น โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ใน Scope 1 และ 2 ในส่วนของ Scope 3 จะเป็นการลดให้ได้ 50% ในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งการตั้งเป้า Net Zero นี้มีแผนงานที่ชัดเจน โดยมีตัวผลักดัน 2 เรื่อง คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตลอด และการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) ซึ่งจะมีการทำ 3 เรื่อง คือ เรื่อง Operation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการปล่อยของเสีย เรื่องการปรับ Portfolio สู่การลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่ำให้มากขึ้น และการนำเทคโนโลยีด้าน Compensation มาประยุกต์ใช้”

ดร.คงกระพัน กล่าวในท้ายที่สุดถึง การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นเรื่องที่ทุก ๆ คนต้องร่วมมือกัน GC พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป

 

You Might Also Like