ACTIVITIES

“กสิกรไทย” จัดกิจกรรม “ขวดวิเศษ” เป็นไม้กวาด ส่วนหนึ่งช่วยลดโลกร้อน

26 ธันวาคม 2563…Climate Change ยังเป็นปัญหาใหญ่ของพลเมืองโลก ความพยายามลดโลกร้อนแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็ก ๆ ก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น โดยวิธีหนึ่งคือ นำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมารียูสใช้งานได้อีกครั้ง

ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยส่งเสริมให้พนักงานทำกิจกรรมจิตอาสาผ่านโครงการ “ทำทุกวันเป็นวันทำดีทำได้” ทั้งในและนอกเวลางาน โดยได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2559 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องแนวคิดทำดีเพื่อความยั่งยืนให้อยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานกสิกรไทยทุกคน หรือ กรีน ดีเอ็นเอ (GREEN DNA) ผ่านทั้งกระบวนการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคาร

คัดแยกการทิ้งขวด PET ที่ไม่ได้ใช้แล้ว มีคุณค่าทุกขวด ไม่ว่าจะรียูส หรือรีไซเคิล ซึ่ง “ขวดวิเศษ” เป็นการรียูส

สำหรับปีนี้ ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดทำกิจกรรม “ขวดวิเศษ” ภายใต้โครงการฯ ด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึง 18 ธันวาคม 2563 เชิญชวนพนักงานธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป รวมถึงชุมชน วัด โรงเรียน บริเวณใกล้เคียง นำขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว มาทำไม้กวาดพลาสติก จำนวน 3,000 อัน เพื่อมอบให้สำนักงานเขต รวมถึงชุมชน วัด โรงเรียน ซึ่งคาดจะลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติกประมาณ 135,000 ขวด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ผ่านกระบวนการการรียูสโดยจิตอาสา และในที่สุดก็เป็นไม้กวาดจากขวดพลาสติก

ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป สามารถลางานไปทำจิตอาสาในวันทำงานโดยไม่ถือเป็นวันลา 1 วันต่อปี ชวนครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลที่รู้จักร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม  10 คนขึ้นไป ซึ่งธนาคารจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมโครงการกลุ่มละ 5,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การทำเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อกลุ่มคนด้อยโอกาส เช่น การสอนการออม การสอนอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 บูรณะสถานศึกษา ส่งเสริมการแยกขยะ การรีไซเคิล รณรงค์เรื่อง Climate Changeและการอนุรักษ์แหล่งน้ำ เพื่อร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้ โดยจะต้องคำนึงถึงการป้องกันความเสี่ยงจากไวรัสโควิด-19 เช่น ต้องมีการรักษาระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์เตรียมให้ผู้ร่วมกิจกรรม นับเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้เวลาร่วมกับชุมชนที่อยู่ในละแวกที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ ได้เข้าใจความต้องการของชุมชน ในขณะเดียวกันทำให้เข้าใจปัญหา และหาแนวทางสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

 

You Might Also Like