ACTIVITIES

เลือก 1 วัน/ปี ไม่ถือเป็นวันลา รวมพลังจิตอาสา

16 กรกฎาคม 2562…. คนกสิกรไทยไม่หยุดทำความดี และจะทำให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยการปันเวลางานเป็นเวลาจิตอาสาเพื่อให้สังคมมีความสุขอย่างยั่งยืนกับโครงการ “ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ”

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ประชาสัมพันธ์โครงการ “ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ” ชวนคนกสิกรไทยปันเวลางานเป็นเวลาจิตอาสาเพื่อให้สังคมมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยพนักงานสามารถลาไปทำความดีโดยไม่ถือเป็นวันลา 1 วันต่อปี ตั้งเป้าหมายสิ้นปี 62 มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 24,000 คน สะสมชั่วโมงความดีได้ 200,000 ชั่วโมง

ทั้งนี้ พนักงานธนาคารกสิกรไทย บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีจำนวนพนักงานรวมมากกว่า 30,000 คน สามารถลางานไปทำจิตอาสาในวันทำงานโดยไม่ถือเป็นวันลา 1 วันต่อปี สามารถเลือกทำความดีเพื่อสารธารณประโยชน์ที่สนใจ ด้วยการใช้ความสามารถ ความรู้ แรงกาย แรงใจ ได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม  10 คนขึ้นไป

ธนาคารจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมโครงการกลุ่มละ 5,000 บาท ไม่ว่าจะเป็น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การทำเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อกลุ่มคนด้อยโอกาส และสามารถร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้เวลาร่วมกับชุมชนที่อยู่ในละแวกที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ ได้เข้าใจความต้องการของชุมชน ในขณะเดียวกันทำให้เข้าใจปัญหา และหาแนวทางสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

นอกจากนี้ พนักงานสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมผ่านเฟสบุ๊ก KBank GREEN DNA เพื่ออัพเดทข่าวสารข้อมูลการทำความดีระหว่างกัน และร่วมกันเผยแพร่ความดีสู่สาธารณะ อันเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมร่วมกันทำความดี เพื่อความยั่งยืน และความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาทำดี ทำได้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีพนักงานเข้าร่วมถึง 41,000 คน ใช้เวลาทำกิจกรรมเพื่อสังคมรวมกันมากกว่า 230,000 ชั่วโมง

 

 

You Might Also Like