ACTIVITIES

ห้องเรียนอนาคต ศตวรรษที่ 21

21 กรกฎาคม 2562…6 ปีที่ผ่านมากับ 50 โรงเรียนสพฐ.ทั่วประเทศ ซัมซุง นำเทคโนฯ ส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ใช้ปัญญาแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา ทั้งในห้องเรียน ในชุมชน รวมถึงโลกกว้างในอนาคต

วาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการโครงการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต กล่าวว่า แนวคิด “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ของซัมซุง ได้รับการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย

ความหลากหลายที่กล่าวถึงเช่น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ 4 แนวทาง

1.ห้องเรียนสร้างพลัง
2.ห้องเรียนขยาย เชื่อมชุมชนเป็นทุนหนุนการเรียนรู้
3.ห้องเรียนมีหัวใจ เมื่องานวิจัยมีชีวิต
4.ห้องเรียนเชื่อมโลก บูรณาการสู่ศตวรรษที่ 21

วาริท และนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่บางส่วน

นวัตกรรมเหล่านี้ไม่ได้พัฒนาขึ้นตามตำรา แต่เกิดจากการเรียนรู้ปฏิบัติจริงในห้องเรียนโดยคุณครูและเด็กๆ ในโครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต จึงเชื่อได้ว่า นี่จะเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนาต่อยอดได้อย่างไม่รู้จบ

 

 

You Might Also Like