ACTIVITIES

ร่วมยกระดับอาชีวะไทย เรียนรู้เทคโนฯ บริหารจัดการน้ำครบวงจร

4 เมษายน 2562…อีสท์ วอเตอร์ & ยูยู ลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา ส่งเสริมประสบการณ์การทำงานจริง

บดินทร์ อุดล รองกรรมการผู้อำนวยใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า

“ความร่วมมือในครั้งนี้ระหว่างอีสท์ วอเตอร์และยูยู กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชีพช่างเทคนิคของสถาบัน เข้าฝึกงานร่วมกับอีสท์ วอเตอร์ เรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เป็นการยกระดับอาชีวะไทยสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออก”

ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ ในความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกันในครั้งนี้ โดยจะมีการพัฒนาหลักสูตรระบบทวิภาคี ในสาขาที่ร่วมมือกันเพื่อจัดการเรียนการสอนในสถาบันฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา สู่การสร้างแรงงานที่ตรงกับตลาดแรงงาน

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการริเริ่มที่ดีที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถาบันการอาชีวะอื่นๆ ที่จะได้มีการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา และรองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี

 

You Might Also Like