ACTIVITIES

ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ร่วมบริจาคโลหิต

24 พฤศจิกายน 2561…เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โครงการ “Roll up your sleeves and be a Hero that gives” ของสมาคม Bataan Red Cross ครั้งที่ 7 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการบริจาคโลหิต

อุดมศักดิ์ อักษรภักดี กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ (ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์) นำผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ภายใต้โครงการ “Roll up your sleeves and be a Hero that gives” โดยมอบโลหิตจำนวน 45,000 ซี.ซี. ที่บุคลากรชาวซี.พี.ฟิลิปปินส์กว่า 100 คน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่บริจาคโลหิต 5 ครั้งขึ้นไป ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ เมืองซามาล จังหวัดบาตาอาน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 

You Might Also Like