ACTIVITIES

ซี.พี.บังกลาเทศ “บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”

12 ตุลาคม 2561…กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการบริจาคโลหิต ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธากา (Dhaka Feed Mill) เมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ

สันติ พงษ์ไชยโสภณ ประธานกรรมการ บริษัท ซี.พี.บังกลาเทศ นำผู้บริหารและเพื่อนพนักงานจิตอาสาทั้งชาวไทยและบังกลาเทศ ร่วมกันจัดโครงการ “บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ : Blood Donation Program” โดยนำโลหิตจำนวน 2,000 ซี.ซี. ที่บุคลากรชาวซี.พี.บังกลาเทศ กว่า 50 คน ร่วมบริจาค มอบแก่สมาคม Red Crescent Society

การรับบริจาคเลือดจากพนักงานซี.พี.น่าจะกล่าวได้ว่า เริ่มต้นที่ประเทศเวียดนามปี 2522 เป็นการ บริจาคเลือด และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพราะชุมชนที่ทำธุรกิจอยู่ประสบปัญหาเรื่องการขาดเลือดในการรักษาพยาบาล ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเป็นเพียง 1/3 ของความต้องการภายในประเทศเวียดนาม เพราะฉะนั้นทุกวันมีผู้คนจำนวนมากต้องเสียชีวิตเพราะขาดโลหิต นับวันความต้องการในการใช้โลหิตยิ่งต้องการอย่างเร่งด่วนมากขึ้น และขาดแพทย์รักษา ส่วนหนึ่งเพราะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังมีความเป็นอยู่ที่ยากจน ผู้บริหารซี.พี.เวียดนามได้แรงบันดาลใจจากเรื่องการบริจาคเลือดในเมืองไทยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จึงนำมาปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน และดำเนินโครงการนี้อยู่ด้วยความร่วมร่วมมือของพนักงาน

 

You Might Also Like