Browsing Tag

สยามคูโบต้า

NEXT GEN

45 ปี สยามคูโบต้า ปักหมุดหนุนภาคการเกษตรเป็น NET ZERO ทุกมิติ

22 มีนาคม 2566… โดยทุกกระบวนการของธุรกิจเกิดขึ้นบนแนวคิดที่ต้องการเป็นผู้นำนวัตกรรมที่มุ่งการสร้าง White Agri-World โลกเกษตรสีขาว หรือ การพัฒนานวัตกรรมเกษตรด้วยความรับผิดชอบ เล็งตั้งเป้ายอดขายปีนี้ โตขึ้น 7%

Continue Reading

CSR

คูโบต้าหนุน “วิถีใหม่เกษตรกร”  

29 เมษายน 2565…ส่งผลยกระดับรายได้ของเกษตรกร และเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้น เป็นความร่วมมือผ่านโครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” ส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรให้เข้าถึงชุมชน มีเป้าหมายให้ครอบคลุม 72 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมประกวดคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ อวอร์ด

Continue Reading

ACTIVITIES

สยามคูโบต้า x จังหวัดร้อยเอ็ด ปั้น “เมืองต้นแบบปลอดการเผา”

18 มกราคม 2564…มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร รวมถึงส่งเสริมระบบบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้องค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร สานต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

Continue Reading

CSR

สยามคูโบต้า-ตอนิมิตร ต้นแบบการเกษตรอย่างยั่งยืนแห่งแรกภาคเหนือ

21 เมษายน 2563…ความจำเป็นการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย กับเกษตรกรยุคใหม่แยกกันไม่ออก ใช้แล้วลดต้นทุนค่าแรงคน 40% เพิ่มผลผลิต/ไร่มากถึง 90 % และกำไรต่อไร่ 8,500 บาท

Continue Reading

CSR

เผย 8 วิธี… รับมือ “รอดภัยแล้ง”

15 กุมภาพันธ์ 2563… เอสซีจี ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ สสน. และสยามคูโบต้า เปิดตัวโครงการ    “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 108 ปี ในปี 2564

Continue Reading

CSR

FARMNOVATION แคมป์เกษตรยุคใหม่

7 กรกฎาคม 2562….แคมป์นี้ อยู่ใน KUBOTA Smart Farmer Camp เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะการนำเทคโนฯ ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พร้อมกับสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

Continue Reading

ACTIVITIES

รณรงค์เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ลดมลพิษ PM 2.5

1 เมษายน 2562… สยามคูโบต้า กลุ่มวังขนาย และสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมหาสารคามร่วมรณรงค์เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ลดมลพิษ PM 2.5
ด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร

Continue Reading