Browsing Tag

รื่นวดี สุวรรณมงคล

ACTIVITIES

งานวิจัยชี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้หญิงนั่งบอร์ดบริหารน้อยมาก

22 มิถุนายน 2565…ถึงแม้ว่าสัดส่วนของผู้บริหารสตรีที่นั่งในบอร์ดของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปจะอยู่ที่ 36.9% ซึ่งสูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ แต่ในภาพรวม ตัวเลขรวมลดลง ด้วยสัดส่วนของผู้บริหารหญิงในบอร์ดของบริษัทในเอเชียแปซิฟิกที่มีอยู่เพียง 10.7% ทำให้อัตราเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ประมาณ 20.2% เท่านั้น

Continue Reading

ALTERNATIVE

ก.ล.ต. ส่งเสริมการเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืน“ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ” ต่อเนื่องอีก 3 ปี

19 พฤษภาคม 2565…ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตและแบบไฟลิ่งตราสารหนี้ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 พร้อมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขการใช้เงินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและเปิดกว้างการลงทุนในทุกประเทศ

Continue Reading

NEXT GEN

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์รองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)

6-7 เมษายน 2565…ก.ล.ต. ออกประกาศให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) มีแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน

Continue Reading

ACTIVITIES

UN Women เสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

18 มีนาคม 2565… ผ่านการส่งเสริมการเปิดเผยและรายงานข้อมูล 56-1 One Report ที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลท. การสนับสนุนบทบาทผู้นำองค์กรสตรี  การสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการสตรี และธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำในห่วงโซ่อุปทานของภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

Continue Reading

ACTIVITIES

ก.ล.ต. ร่วมเสวนาในกิจกรรมคู่ขนานของการประชุม COP 26

13 พฤศจิกายน 2564…เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย มุ่งขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ถ่ายทอดสดจากเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร

Continue Reading

ALTERNATIVE

WEPs Awards มอบ 7 องค์กรเอกชนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ ครั้งแรกในไทย

21 ตุลาคม 2564…องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) มอบ รางวัล “WEPs Awards” ครั้งแรกในไทย เชิดชู 7 องค์กรเอกชนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ เน้นย้ำความสำคัญของหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment Principles) เพิ่มบทบาทผู้หญิงในระดับผู้นำองค์กรที่มีอำนาจตัดสินใจ

Continue Reading

NEXT GEN

ผู้จัดการกองทุน&นักวิเคราะห์การลงทุน จะถาม IR ถึงปัจจัย ESG มากขึ้น !

8 กันยายน 2564…ก.ล.ต. ร่วมกับ CFA Institute Asia-Pacific Research Exchange (CFA Institute) และได้รับการสนับสนุน จาก CFA Society Thailand (CFA Thailand) จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ Overview on “ESG Integration Framework” for Investment Analysis เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์การลงทุนนำแนวคิดการวิเคราะห์เรื่อง ESG มาประยุกต์ใช้

Continue Reading

NEXT GEN

แบบ 56-1 One Report ปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน

17 กุมภาพันธ์ 2564…ก.ล.ต. เตรียมความพร้อมให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทาง พร้อมคลิปการบรรยายและ FAQ

Continue Reading