Browsing Tag

รื่นวดี สุวรรณมงคล

ALTERNATIVE

CEO Forum on Sustainable Finance

10 กุมภาพันธ์ 2566…สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย(UN Global Compact Network Thailand) ร่วมกับสหประชาชาติในประไทย (United Nations Thailand) จัดงาน CEO Forum on Sustainable Finance: Scaling Up Sustainable Finance Solutions for Accelerating Progress on the SDGs หรืองานประชุมผู้นำธุรกิจ ว่าด้วยการยกระดับการเงินที่ยั่งยืน เพื่อเร่งความก้าวหน้า SDGs เล็งตั้ง UNGC Hub ระดับภูมิภาคที่กรุงเทพฯ

Continue Reading

ALTERNATIVE

ก.ล.ต. MoU 13 หน่วยงาน ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

10 มกราคม 2566… สนับสนุนองค์ความรู้ ให้คำแนะนำแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวางแผนและการรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเอง และไม่ตกเป็นเหยื่อภัยกลโกงลงทุน

Continue Reading

ACTIVITIES

งานวิจัยชี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้หญิงนั่งบอร์ดบริหารน้อยมาก

22 มิถุนายน 2565…ถึงแม้ว่าสัดส่วนของผู้บริหารสตรีที่นั่งในบอร์ดของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปจะอยู่ที่ 36.9% ซึ่งสูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ แต่ในภาพรวม ตัวเลขรวมลดลง ด้วยสัดส่วนของผู้บริหารหญิงในบอร์ดของบริษัทในเอเชียแปซิฟิกที่มีอยู่เพียง 10.7% ทำให้อัตราเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ประมาณ 20.2% เท่านั้น

Continue Reading

ALTERNATIVE

ก.ล.ต. ส่งเสริมการเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืน“ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ” ต่อเนื่องอีก 3 ปี

19 พฤษภาคม 2565…ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตและแบบไฟลิ่งตราสารหนี้ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 พร้อมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขการใช้เงินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและเปิดกว้างการลงทุนในทุกประเทศ

Continue Reading

NEXT GEN

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์รองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)

6-7 เมษายน 2565…ก.ล.ต. ออกประกาศให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) มีแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน

Continue Reading

ACTIVITIES

UN Women เสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

18 มีนาคม 2565… ผ่านการส่งเสริมการเปิดเผยและรายงานข้อมูล 56-1 One Report ที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลท. การสนับสนุนบทบาทผู้นำองค์กรสตรี  การสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการสตรี และธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำในห่วงโซ่อุปทานของภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

Continue Reading

ACTIVITIES

ก.ล.ต. ร่วมเสวนาในกิจกรรมคู่ขนานของการประชุม COP 26

13 พฤศจิกายน 2564…เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย มุ่งขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ถ่ายทอดสดจากเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร

Continue Reading

ALTERNATIVE

WEPs Awards มอบ 7 องค์กรเอกชนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ ครั้งแรกในไทย

21 ตุลาคม 2564…องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) มอบ รางวัล “WEPs Awards” ครั้งแรกในไทย เชิดชู 7 องค์กรเอกชนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ เน้นย้ำความสำคัญของหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment Principles) เพิ่มบทบาทผู้หญิงในระดับผู้นำองค์กรที่มีอำนาจตัดสินใจ

Continue Reading