ALTERNATIVE

ก.ล.ต. MoU 13 หน่วยงาน ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

10 มกราคม 2566… สนับสนุนองค์ความรู้ ให้คำแนะนำแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวางแผนและการรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเอง และไม่ตกเป็นเหยื่อภัยกลโกงลงทุน

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยการสนับสนุนข้อมูล บุคลากร หรือวิทยากร ในการให้ความรู้ คำปรึกษาและคำแนะนำ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวางแผนและการรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มโอกาสไปสู่การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเอง และไม่ตกเป็นเหยื่อภัยกลโกงลงทุน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการ และประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

“ด้วยสำนักงาน ก.ล.ต. มีแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันการถูกหลอกลงทุนและติดอาวุธความรู้การจัดการเรื่องการเงินการลงทุน ให้ผู้ลงทุนปรับตัวได้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน หรือ financial resilience เพื่อให้มีเงินพอใช้ยามเกษียณ โดย ก.ล.ต. พร้อมเดินหน้าร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

สำหรับขอบเขตความร่วมมือของหน่วยงานร่วมลงนามจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไปตามภารกิจของหน่วยงานร่วมลงนามทั้งหมด 13 แห่ง ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 
1 ปี นับแต่วันที่ได้ลงนามร่วมกัน

 

You Might Also Like