Browsing Tag

รื่นวดี สุวรรณมงคล

NEXT GEN

ผู้จัดการกองทุน&นักวิเคราะห์การลงทุน จะถาม IR ถึงปัจจัย ESG มากขึ้น !

8 กันยายน 2564…ก.ล.ต. ร่วมกับ CFA Institute Asia-Pacific Research Exchange (CFA Institute) และได้รับการสนับสนุน จาก CFA Society Thailand (CFA Thailand) จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ Overview on “ESG Integration Framework” for Investment Analysis เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์การลงทุนนำแนวคิดการวิเคราะห์เรื่อง ESG มาประยุกต์ใช้

Continue Reading

NEXT GEN

แบบ 56-1 One Report ปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน

17 กุมภาพันธ์ 2564…ก.ล.ต. เตรียมความพร้อมให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทาง พร้อมคลิปการบรรยายและ FAQ

Continue Reading

ACTIVITIES

รู้เรื่องเงิน.com เพิ่มทักษะชีวิตใช้เงินเป็น จัดการหนี้ได้ มีเงินออม รู้จักลงทุน

6 กุมภาพันธ์ 2564… SD Perspectives ติดตาม รู้เรื่องเงิน.com หนุนคนไทยครอบคลุมทุกช่วงวัย หลายอาชีพ 
สร้างทักษะทางการเงิน โดย ก.ล.ต. ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 12 แห่ง นับเป็นเว็บศูนย์รวมข้อมูลพื้นฐานแห่งแรกของไทย

Continue Reading

NEXT GEN

ก.ล.ต.หนุนเปิดเผยข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

15 มกราคม 2564…ก.ล.ต. ประกาศการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD supporter) อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำปัจจัยด้านความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศไปผนวกเข้ากับกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยยกระดับตลาดทุนไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

Continue Reading

NEXT GEN

Kick Off หลักสูตรอบรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในตลาดทุนไทย

9 ธันวาคม 2563…ก.ล.ต. ลงนาม MOU กับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุน และร่วมพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Continue Reading

NEXT GEN

ก.ล.ต. เตรียมเปิดหลักสูตรภาคบังคับเกี่ยวกับ ESG

16 พฤศจิกายน 2563…ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้หลักสูตรเกี่ยวกับ ESG เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับการต่ออายุความเห็นชอบของผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร และผู้จัดการกองทุน เพื่อให้บุคลากรในตลาดทุนมีความรู้ด้าน ESG เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและตลาดทุนโดยรวม

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

TRBN ระดม 38 แบรนด์ ร่วมโครงการ “หมุนเวียน เปลี่ยนโลก”

27 ตุลาคม 2563….นับเป็นการเชื่อมโยงการจัดการทรัพยากร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งเป้าหมายในปีแรกจะส่งขยะ 500 ตันไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ

Continue Reading

NEXT GEN

SMEs และ StartUp สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้แล้ว !

6 ตุลาคม 2563…ก.ล.ต. จับมือ สสว. ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุน SMEs ที่ลงทะเบียนกับสสว.และ StartUp ซีรีย์ A เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนกระดาน 3 หวังให้ธุรกิจรายเล็กเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

Continue Reading