NEXT GEN

ก.ล.ต. เตรียมเปิดหลักสูตรภาคบังคับเกี่ยวกับ ESG

16 พฤศจิกายน 2563…ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้หลักสูตรเกี่ยวกับ ESG เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับการต่ออายุความเห็นชอบของผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร และผู้จัดการกองทุน เพื่อให้บุคลากรในตลาดทุนมีความรู้ด้าน ESG เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและตลาดทุนโดยรวม

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า แนวคิดการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล Environmental, Social and Governance (ESG) ของธุรกิจ เป็นการส่งเสริมในเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ซึ่งปัจจุบันตลาดทุนทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว

“ก.ล.ต. จึงส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนเรื่อง ESG ในตลาดทุนไทยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง* ในฐานะผู้ให้บริการการลงทุน ซึ่งบุคลากรในตลาดทุนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ ESG เพื่อนำไปประกอบการให้บริการแนะนำการลงทุน วิเคราะห์การลงทุน รวมถึงตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนสำหรับผู้ลงทุน นอกจากนี้ การจัดทำบทวิเคราะห์โดยครอบคลุมประเด็นด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากขึ้นด้วย”

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการต่ออายุความเห็นชอบของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยกำหนดเพิ่มเติมให้การอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ ESG เป็นภาคบังคับ สำหรับการต่ออายุความเห็นชอบของผู้แนะนำ
การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร และผู้จัดการกองทุนที่ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลงในสิ้นปี 2564 เป็นต้นไป

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.  ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail aurawan@sec.or.th จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563

*ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้บริการ อาทิ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม จัดการกองทุนส่วนบุคคล ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น 

You Might Also Like