ALTERNATIVE

ก.ล.ต. ส่งเสริมการเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืน“ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ” ต่อเนื่องอีก 3 ปี

19 พฤษภาคม 2565…ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตและแบบไฟลิ่งตราสารหนี้ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 พร้อมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขการใช้เงินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและเปิดกว้างการลงทุนในทุกประเทศ

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนและการระดมทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน ซึ่งเป็นบทบาทของตลาดทุนที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ออกประกาศขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการยื่นแบบไฟลิ่ง สำหรับการออกเสนอขายตราสารหนี้หรือหุ้นกู้กลุ่มยั่งยืน ได้แก่

ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (#GreenBond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม ( #SocialBond) ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน ( #SustainabilityBond) และตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน ( #SustainabilitylinkedBond) ต่อเนื่องเพิ่มจากเดิมไปอีก 3 ปี จนถึงเดือนพฤษภาคม 2568 โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 และลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงเงื่อนไขการใช้เงินลงทุนสำหรับ Green Bond Social Bond และ Sustainability Bond เพื่อใช้ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน โดยไม่จำกัดประเทศ
ที่ลงทุน จากเดิมที่กำหนดให้ใช้เงินในประเทศไทยหรือกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เพื่อขยายโอกาสในการลงทุนสำหรับภาคธุรกิจทั้งในและนอกภูมิภาค และตอกย้ำบทบาทตลาดทุนไทย
ที่มุ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก รวมทั้งรองรับเป้าหมาย #ความเป็นกลางทางคาร์บอน ( #CarbonNeutrality) ในปี 2593 และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ #ก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ ( #NetZeroEmission) ในปี 2608 อีกด้วย

นับจากที่เกณฑ์รองรับหุ้นกู้กลุ่มยั่งยืนมีผลบังคับใช้ในปี 2561 จนถึง ณ สิ้นปี 2564 มีผู้ออกเสนอขายหุ้นกู้กลุ่มยั่งยืนทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 21 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3 แสนล้านบาท

 

You Might Also Like