SD DAILY

SET เล่าถึง Climate Care Platform กับหลายภาคีเครือข่าย

17 มีนาคม 2566…บรรยายในหัวข้อ “How to Activate Climate Action” แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ Climate Care Platform ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับ แพทย์หญิง สุวณี รักธรรม นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาคมสตรีเพื่อสตรี สมาคมซอนต้าประเทศไทย สมาคมสตรีสัมพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา เข้าร่วมฟังหัวข้อ “How to Activate Climate Action”

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้นำหลักปฏิบัติ 6 Cares จากโครงการ Care the Bear มาใช้เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงาน ได้แก่ รณรงค์ให้เดินทางร่วมกัน ลดใช้กระดาษและพลาสติก งดใช้โฟม ลดใช้พลังงาน ใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ และกินอาหารให้พอดีเพื่อลดขยะ ซึ่งผลการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการจัดกิจกรรมเท่ากับ 159.73 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้ 18 ต้น

 

You Might Also Like