SD DAILY

ก.ล.ต. เปิดตัว ESG Product Platform ศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลุ่มความยั่งยืน

24 มกราคม 2566…เพิ่มช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืนได้อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นกลไกที่จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง (visibility) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ในเรื่องการยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน

ESG Product Platform เป็นแหล่งรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน เช่น บริษัทที่สนใจออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืนได้อย่างครบวงจร ได้แก่ ตราสารหนี้* และกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน โดยแสดงข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังนี้

1.ภาพรวมตลาด สถิติมูลค่าการออกเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน และมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund)
2.รายชื่อตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนและ SRI Fund พร้อมข้อมูลเบื้องต้น เช่น ประเภทตราสาร มูลค่าการเสนอขายรวม อัตราผลตอบแทน และอันดับความน่าเชื่อถือ หรือกรณี SRI Fund จะแสดงข้อมูลประเภท ลักษณะพิเศษ และเอกสารของกองทุนรวม เป็นต้น
3.หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ แนวทาง หรือบทความ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืน

คลิกที่ภาพอ่านรายละเอียด

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีแผนในการพัฒนาแพลตฟอร์มข้างต้นอย่างต่อเนื่อง เช่น จะเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลการเสนอขายของตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนแต่ละรุ่น รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้องภายหลังการเสนอขาย** ภายในปี 2566 เพื่อความครบถ้วนและตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืนผ่าน ESG Product Platform ได้ที่ลิงก์ https://web-esg.sec.or.th/

หมายเหตุ:
* ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน ประกอบด้วย ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) และตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond)
** รายละเอียดข้อมูล เช่น ประเภทการเสนอขาย ระดับความเสี่ยง หนังสือชี้ชวน สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) และรายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 

You Might Also Like