SD DAILY

กรมการขนส่งทางบก x แฟลช เอ็กซ์เพรส ทำหลักสูตรอบรม e – Learning ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

9 กุมภาพันธ์ 2566…เนื้อหาหลักสูตรอบรม e – Learning ในหัวข้อเรื่อง “ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง” มี 9 หัวข้อหลักในรูปแบบคลิป VDO ให้ความรู้หัวข้อต่าง ๆ ความยาว 7-10 นาทีสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ร่วมกันกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ กล่าวว่า ณ ปัจจุบันธุรกิจการขนส่งพัสดุในประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการให้บริการขนส่งด้วยรถกระบะ 4 ล้อ และรถจักรยานยนต์มากขึ้น ซึ่งธุรกิจดังกล่าวส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนช่วยสร้างงานสร้างรายได้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชน

“ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากเป็นผลดีต่อทั้งผู้ขับขี่เอง และเพื่อนร่วมทางรอบข้างกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแลการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย จึงได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขับขี่และผู้ประกอบธุรกิจรับส่งพัสดุเพื่อให้มีมาตรฐานการให้บริการขนส่งอย่างปลอดภัย เช่น ผู้ขับขี่ขนส่งต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ รถที่นำมาใช้ขนส่งต้องจดทะเบียนถูกต้อง รวมถึงการสนับสนุนเอกชนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน”

การร่วมมือครั้งนี้ ได้สนับสนุนการจัดทำสื่อประกอบเนื้อหาหลักสูตรอบรม e – Learning ในหัวข้อเรื่อง “ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง” มี 9 หัวข้อหลักในรูปแบบคลิป VDO ให้ความรู้หัวข้อต่าง ๆ ความยาว 7-10 นาที โดยเนื้อหาหลักสูตรอบรม e – Learning ด้านความปลอดภัยในการขนส่งประกอบไปด้วย 9 หัวข้อหลัก

“แฟลช เอ็กซ์เพรส มีพันธกิจหลัก การให้ความสำคัญด้านการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างยั่งยืน แฟลช เอ็กซ์เพรส ยินดี และยังพร้อมให้การสนับสนุน และส่งเสริมกับหน่วยงานภาครัฐในอนาคตข้างหน้าหากมีโครงการ และกิจกรรมดี ๆเพื่อตอบแทนสังคมต่อไป” คมสันต์กล่าวในท้ายที่สุด

 

You Might Also Like