NEXT GEN

5 อันดับวาระ ESG ที่น่าจับตามองในปี 2024

3 มกราคม 2567…ปี 2023 หน่วยงานกํากับดูแล และรัฐบาลหลายแห่งได้ผ่านร่างกฎหมายด้านสภาพภูมิอากาศและข้อกําหนดการรายงานเป็นกฎหมาย โดยกําหนดให้ปี 2024 เป็นปีที่สําคัญสําหรับ ESG และความยั่งยืนขององค์กร

1.
การเปิดเผยข้อมูลที่จําเป็นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ความต้องการความโปร่งใสขององค์กรที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นประเด็นหลักในปี 2023

ข้อกําหนดการรายงาน และเปิดเผยข้อมูลใหม่จะสร้างคลื่นลูกใหม่ของการรายงานความยั่งยืน และ ESG สําหรับปี 2024 และปีต่อ ๆ ไป

John Marchisin กรรมการผู้จัดการของบริษัทที่ปรึกษา AArete กล่าวว่า ปี 2024 จะเป็น ‘ปีแห่งการปฏิบัติตามกฎระเบียบ’ ซึ่งแนวทางการรายงานความยั่งยืนของบริษัทต่างๆ จะเปลี่ยนจากความสมัครใจเป็นทำตามคําสั่ง

“คําวินิจฉัย คําสั่ง และคําแนะนําของหน่วยงานกํากับดูแลระหว่างประเทศจะบังคับให้บริษัทของรัฐและเอกชนปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านการตรวจวัด และรายงานความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเปลี่ยนวิธีการทำรายงานของธุรกิจ ผลกระทบจากการปล่อยมลพิษอย่างรุนแรงทั้งในฐานะบริษัท และท้ายที่สุดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขาส่งมอบ”

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024 บริษัทในยุโรปที่ปฏิบัติตามคําสั่งการรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน (NFRD) จะต้องรายงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศภายใต้ CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE ( CSRD) ซึ่งเป็นข้อกําหนดเวอร์ชันใหม่และปรับปรุงใหม่ จากปี 2025 บริษัทขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่ซื้อขายในสหภาพยุโรปจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบใหม่ ซึ่งหมายความว่าปี 2024 จะเป็นปีที่หลายบริษัทจริงจังกับการรวบรวมและรายงานข้อมูล ESG

R. Paul Herman ซีอีโอของ HIP Investor บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนและการจัดอันดับเชื่อว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปจะสร้างผลกระทบเป็นระลอกไปทั่วโลก ด้วยการกําหนดให้มีการรายงานความยั่งยืนขององค์กรภายใต้ CSRD และการรายงานกองทุนการลงทุนผ่าน Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

Herman เชื่อว่ากฎใหม่ของสหภาพยุโรปจะนําโลกทั้งใบ ไม่เว้นทั้งองค์กรและนักลงทุน ให้ทำรายงานที่มีความหมาย รวมวัสดุและข้อมูล – ข้ามพรมแดน ทวีป และทั้งโลก

กฎระเบียบใหม่ยังให้คําจํากัดความใหม่ของสาระสําคัญ รวมถึงสาระสําคัญทางการเงิน (ESG มีผลต่อการเงินของบริษัท อย่างไร) กิจกรรมของบริษัทส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างไร นี่คือจุดที่ CSRD ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการรายงานที่มีอยู่เดิม ซึ่งเชื่อว่าเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบูรณาการความยั่งยืนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เข้ากับกลยุทธ์ของธุรกิจหลัก และฟังก์ชั่นบริหารความเสี่ยง

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC)

กฎการเปิดเผยข้อมูลสภาพภูมิอากาศของตลาดหลักทรัพย์ที่เสนอในเดือนมีนาคม 2022 เดิมมีกําหนดผ่านการพิจารณาในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 แต่ดูเหมือนว่าจะผ่านในต้นปี 2024 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มต้องรายงานตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงคาดว่าจะเห็นบริษัทเหล่านั้นเพิ่มความพยายามในการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในปี 2024

สําหรับบริษัทเหล่านี้ รวมถึงซัพพลายเออร์ กฎของ SEC ส่งผลให้พวกเขาต้องทำเรื่อง ESG อย่างเร่งด่วนมากขึ้น

CALIFORNIA SB 253 และ SB 261

ร่างกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลสภาพภูมิอากาศของแคลิฟอร์เนียสองฉบับที่นํามาใช้ในปีนี้จะกําหนดให้มีการรายงานสภาพภูมิอากาศภายในปี 2026 ซึ่งหมายความว่า หากยังไม่ได้ดําเนินการ บริษัทต่างๆจะต้องเริ่มเตรียมการในปี 2024

ร่างกฎหมาย California SB 253 และ 261 จะกดดันให้บริษัทที่มีรายได้เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์จากทั่วโลก ซึ่งทำธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย ต้องทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง scope 1, 2, และ 3 ” Marchisin กล่าว

“ด้วยการผลักดันของพรรคเดโมแครต รัฐทางตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือ กฎหมายที่คล้ายกันกําลังคืบหน้า”

2.
ความสนใจเรื่องฟอกเขียว (Greenwashing) เด่นชัด

Greenwashing หรือการฟอกเขียว เป็นคําหลักที่ใช้วิจารณ์ความพยายามด้านความยั่งยืนขององค์กรที่อ่อนแอ หรือตั้งใจทําให้เข้าใจผิด โดยจะมีคําจํากัดความทางกฎหมายที่ชัดเจน และบทลงโทษที่แข็งแกร่งขึ้นในปี 2024 และปีต่อ ๆ ไป ก่อนหน้านี้ปี 2023 เราได้เห็นผู้จัดการสินทรัพย์เรียกปรับเงิน 19 ล้านดอลลาร์จากการให้ข้อมูล ESG ที่ทําให้เข้าใจผิด

“สหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงห้ามทำฟอกเขียว การกําหนดกฎใหม่สําหรับการโฆษณาที่ทําให้เข้าใจผิดและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นแก่ผู้บริโภค” Marchisin กล่าว

การปฏิบัติตามข้อกําหนดจะกลายเป็นภารกิจหลักสําหรับทีม ESG ซึ่งต้องทํางานอย่างใกล้ชิดกับทีมสื่อสารและการตลาดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามข้อกําหนดของเขตอํานาจศาล

3.
บูรณาการข้อมูลให้อยู่ภายใต้งบดุล

เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศมากขึ้น กลายเป็นข้อบังคับผ่านการพัฒนา เช่น กฎการเปิดเผยข้อมูลสภาพภูมิอากาศของ SEC ทำให้คาดว่าจะเห็นการบูรณาการทางการเงิน และความยั่งยืนอย่างใกล้ชิดโดย ESG กลายเป็นภารกิจหลักของ CFOs และผู้ควบคุมทางการเงินมากขึ้น

สําหรับบริษัทซึ่งเน้นไปที่อนาคต และคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ราคาคาร์บอนทั่วโลกหรือการซื้อหรือกําจัดคาร์บอน ทั้งนี้ คาร์บอนจะกลายเป็นสินทรัพย์ และหนี้สินได้ในคราวเดียวกัน

R. Paul Herman ซีอีโอของ HIP Investor กล่าวว่า แนวคิดใหม่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ “ขับเคลื่อนด้วยหนี้สิน” สามารถนําไปใช้ เพื่อทําให้ความเสี่ยงและหนี้สินให้เห็นชัดมากขึ้นในงบดุล

“นี่อาจหมายความว่าบริษัทน้ํามันที่สํารองการค้นพบน้ํามันและก๊าซและสินค้าคงคลังไว้ในงบดุล อาจต้องคํานวณภาษีการปล่อยมลพิษและข้อเสียในอนาคต เพื่อผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลเหล่านั้น”

4.
รายงานการปล่อยมลพิษ และซัพพลายเชน ตาม Scope 3 อย่างโปร่งใส

จนถึงปัจจุบันรายงานสภาพภูมิอากาศโดยสมัครใจจํานวนมากได้หลีกเลี่ยงขอบเขตที่ 3 หรือการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่อุปทาน แต่ Scope 3 คิดเป็นมากกว่า 90 % ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของบริษัท โดยผู้บริโภคเรียกร้องให้การเสนอรายละเอียด Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์

Marchisin กล่าวว่า บริษัทจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจัดการกับห่วงโซ่อุปทานได้นาน กฎหมายล่าสุดหลายฉบับกําหนดให้การรายงานขอบเขตที่ 3 รวมถึงกฎหมายแคลิฟอร์เนียและ CSRD คณะกรรมการมาตรฐานความยั่งยืนระหว่างประเทศ (ISSB) ยังส่งเสริมกรอบความยั่งยืนใหม่สําหรับขอบเขตที่ 3

Herman ซีอีโอของ HIP Investor เห็นงานสําคัญรออยู่ข้างหน้า ผู้เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานจะต้องยกระดับเกมของพวกเขาเพื่อความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบ ตั้งแต่ผู้ผลิตฝ้าย ผู้ผลิตสิ่งทอ ไปจนถึงการขนส่งทางทะเลไปจนถึงโลจิสติกส์รถบรรทุก เพราะเกือบทุกด้านของห่วงโซ่อุปทาน เป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยมลพิษขอบเขตที่ 3

5.
ขยายการรายงานถึงองค์กรรัฐ

คาดว่าปี 2024 จะผลักดันการรายงานความยั่งยืนขยายเกินกว่าองค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย กฎหมายการเปิดเผยข้อมูลสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ชัดเจนเรื่องการรวมบริษัททั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงร่างกฎหมาย SB 253 และ SB 261 ฉบับล่าสุดของแคลิฟอร์เนีย และ CSRD ของสหภาพยุโรป

ประเด็นสำคัญมากคือความจริงที่ว่ากฎหมายใหม่หลายฉบับ – ทั้งอดีตและนับจากนี้ – กําหนดให้บริษัทต่างๆต้องรายงานเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษขอบเขตที่ 3 (Scope 3)

ข้อกําหนดขอบเขตที่ 3 ขยายการรายงานไปยังซัพพลายเออร์ ซึ่งหมายความว่าบริษัทเอกชนทุกขนาดที่จัดซื้อจัดหาให้แก่รัฐหรือเอกชนขนาดใหญ่อาจจําเป็นต้องเริ่ม (หรือปรับปรุง) การทำบัญชีคาร์บอนของพวกเขา ไม่ว่าพวกเขาจะรายงานการค้นพบเหล่านี้ต่อสาธารณะหรือไม่ก็ตาม

ทำให้คาดหวังได้ว่า ข้อกําหนดขอบเขตที่ 3 จะกลายเป็นพื้นฐานสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในทุกอุตสาหกรรม เพราะทุกบริษัทในภาคส่วน ทํางานเพื่อตอบสนองความต้องการของ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในสาขาของตน

หากปี 2023 เป็นปีที่มีความท้าทายด้าน ESG ในสื่อกระแสหลัก ปี 2024 จะพิสูจน์ให้เห็นว่าการเอาจริงเอาจังเรื่อง ESG เกิดขึ้นแล้ว การเปิดเผยข้อมูลสภาพภูมิอากาศสําคัญต้องรายงานภายใต้กรอบมาตรฐานในไม่ช้า ยังรวมถึงความลึก และขอบเขตของข้อกําหนดการรายงานเหล่านี้ด้วย

ปี 2024 จะเป็นปีที่เห็นบริษัทต่างๆ เริ่มให้ความสําคัญกับ ESG อย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่เป็นการฝึกปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยง แต่เป็นโอกาสในการออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ตั้งแต่ต้น การบูรณาการ ESG อย่างแท้จริงจะหมายถึงกระบวนการออกแบบใหม่ กลยุทธ์การจัดซื้อถูกเขียนขึ้นใหม่ ความพยายามทางการตลาดและการสื่อสารเปลี่ยนไปในทางที่ดี ESG จะไม่ได้เป็นเพียง “ส่วนเสริม” อีกต่อไป แต่เป็นส่วนสําคัญของ “กลยุทธ์ทางธุรกิจ”

ที่มา

ภาพเปิดเรื่องสร้างโดย AI

You Might Also Like