CSR

AIS ขยายผลหลักสูตรอุ่นใจ CYBER @โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

11 กุมภาพันธ์ 2566…โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นำหลักสูตรอุ่นใจ CYBER เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมตั้งเป้าเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งแรกของประเทศ ที่นักเรียนทุกระดับชั้น คณะครู และบุคลากร เข้าเรียนรู้หลักสูตรอุ่นใจ CYBER และวัดระดับจนมีทักษะดิจิทัลครบ 100% ภายในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2565

สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ AIS  ถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ร่วมกันกล่าวถึงความร่วมมือครั้งสำคัญในครั้งนี้

ความสำเร็จของการยกระดับหลักสูตรอุ่นใจ CYBER ในครั้งนี้ เกิดจากการร่วมมือของ 3 ประสานสำคัญ คือ

1. นักเรียนเองที่ให้ความสนใจในการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล
2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่
3. สมาคมผู้ปกครองและครู ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนตระหนักถึงภัยทางไซเบอร์

“นอกจากนี้แล้วที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือการให้ความสำคัญจากสพฐ. โดยการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่เล็งเห็นประโยชน์ของความรู้ทักษะดิจิทัล โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอุ่นใจ CYBER จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ เพื่อผลักดันเป้าหมายการสร้าง Digital Citizenship หรือ พลเมืองดิจิทัล ในอนาคต”

ทั้งนี้ การปลูกฝังให้เยาวชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสพฐ. ที่ตั้งใจผลักดันให้เป็นแบบเรียนของเยาวชน ซึ่งจะช่วยยกระดับภาคการศึกษาไทยให้มีองค์ความรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี โดยหลักสูตรอุ่นใจ CYBER ของเอไอเอส ยังสอดคล้องกับแนวทางของโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ

“สพฐ.มีเป้าหมายสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ นำหลักสูตรอุ่นใจ CYBER ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลและความฉลาดทางดิจิทัลให้กับนักเรียน โดยปัจจุบันโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนแรกในประเทศที่นำหลักสูตรไปปรับใช้จริงอย่างเต็มรูปแบบ”

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ จึงได้เริ่มนำหลักสูตรอุ่นใจ CYBER เข้ามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2565 ซึ่งตั้งเป้าหมายที่บุคลากรรู้และจะให้นักเรียนกว่า 3,000 คน ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ผ่านการทดสอบองค์ความรู้และเรียนจบหลักสูตรครบทั้ง 100% ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ด้วยการกระตุ้นให้ครูผู้สอนนำไปวางแผนและปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาวิทยาการคำนวณ และกิจกรรมแนะแนว เป็นต้น

AIS ได้ลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายนำเนื้อหาในหลักสูตรอุ่นใจ CYBER ไปสู่เยาวชนและนักเรียน ผ่านโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ที่ครอบคลุมเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 245 เขต รวม 29,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

 

You Might Also Like