CIRCULAR ECONOMY

GC x OR คิกออฟ “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” สร้าง Loop Connecting หนุน Circular Economy

8 มกราคม 2564… “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” เกิดจากแนวคิดของ GC ที่ต้องการยกระดับการแก้ปัญหาโดยการสร้าง YOU เทิร์น Platform นำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลหรืออัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าหรือนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยมิต้องรบกวนทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม โดยการตั้งจุดรับ (Drop Point) ตามสถานที่ต่างทั้งนี้ GC เห็นว่า OR เป็นผู้นำด้านสถานีบริการน้ำมันของไทย และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศเหมาะที่จะตั้งจุดรับพลาสติกใช้แล้วที่ผ่านการทำความสะอาดมาระดับหนึ่ง โดยเริ่มจากพื้นที่ทดลองในเขตกรุงเทพมหานคร และมีแผนจะขยายสู่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC กล่าวว่า GC ให้ความสำคัญกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้การดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ Smart Operating ในส่วนโรงงานหรือกระบวนการผลิต Responsible Caring ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และสุดท้าย คือ Loop Connecting หรือการสร้างแนวร่วมด้วยการเฟ้นหาพันธมิตรที่มีแนวคิดและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนเข้ามาทำงานด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงให้ครบทั้งกระบวนการ

GC ได้ตอบสนองแนวคิด Loop Connecting นี้ ด้วยการสร้าง “YOU เทิร์น Platform” ที่มีทั้งจุดรับขยะ (Drop Point) จุดรับขยะระบบดิจิตอลที่สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ (Digital Drop Point) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ร่วมกันกับ Digital Drop Point (Mobile Application) เพื่อรองรับการขยายตัวของแพลตฟอร์มดิจิตอลในอนาคต โดยมุ่งหวังให้เกิดการคัดแยกพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทาง การขนส่งเข้าโรงงานแปรรูปเพื่อนำไปรีไซเคิลหรืออัพไซเคิล

“ขอขอบคุณ OR ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ โดยการสร้างจุดรับขยะอย่างเป็นระบบ ขยายผล YOU เทิร์น Platform โดยใช้จุดแข็งของการเป็นสถานีบริการน้ำมันอันดับหนึ่งของไทยที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ มาเป็นจุดตั้ง ถังพลาสติก (คืน) สุข ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงกับ YOU เทิร์น Platform ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในที่สุด”

กฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MoU โครงการพลาสติก (คืน) สุข ระหว่าง GC และ OR พร้อมด้วย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC และจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR และผู้บริหารทั้ง 2 องค์กร


จิราพร ขาวสวัสดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR เปิดเผยว่า OR มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานีบริการน้ำมัน คู่ค้า และคนในชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและคนในชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยที่ผ่านมา สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และได้ริเริ่มโครงการแยก แลก ยิ้ม มาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เห็นความสำคัญของการแยกขยะ และสามารถสร้างประโยชน์ให้ชุมชนในพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ OR ยังได้นำเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอดเป็นโครงการขวดแลกยิ้ม ทดลองติดตั้งตู้รับคืนขวดพลาสติก PET ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในปี 2561

“การได้ร่วมกับ GC จัดตั้งโครงการพลาสติก (คืน) สุข ถือเป็นการต่อยอดการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการแยกขยะของ OR ไปอีกขั้น ให้สามารถนำขยะพลาสติกที่แยกได้ไปผ่านกระบวนการให้สามารถกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้จุดแข็งในเรื่องเครือข่ายที่ครอบคลุม และอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้สะดวกมาเป็นจุดเชื่อมให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับโครงการพลาสติก(คืน)สุขได้มากที่สุด”

หากการดำเนินการทดลองวางจุดรับขยะหรือ Drop Point ในเฟสแรก ได้แก่ ชั้น 1 อาคาร EnCo A ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ชั้น 1 อาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่ และที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาประชาอุทิศ – ลาดพร้าว ได้รับการตอบรับที่น่าพอใจ OR ก็พร้อมที่จะขยายการวางจุดรับที่สถานีบริการ PTT Station อื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จนถึงทั่วประเทศต่อไป

“OR ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่จะสามารถเชื่อมโยงการนำสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกที่ทุกคนช่วยกันแยกมาใช้ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถนำมาจำหน่าย หรือทำกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ของ OR ได้อีกด้วย จึงอยากขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านให้ความสำคัญกับการแยกขยะ เพื่อช่วยรักษาโลกของเรา รวมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้นไปด้วยกัน” จิราพร กล่าวในทัายที่สุด

 

You Might Also Like