CIRCULAR ECONOMY

GC ส่งแคมเปญใหม่ Waste This Way @ฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74

21-22 ธันวาคม 2562…ครั้งแรกที่ GC สนับสนุนคณะผู้จัดงาน ซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยในการจัดการขยะอย่างวัดผลได้ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ตามแนวคิด GC Circular Living จัดการขยะ Waste This Wa รักษ์โลกให้ถูกทาง

“GC เชื่อมั่นว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินแคมเปญ Waste This Way และความร่วมมือร่วมใจของนิสิตนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัย จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผลไปยังสังคมในวงกว้างต่อไป ยกระดับความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการขยะไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดูแลทรัพยากรอย่างยั่งยืนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น”

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ขยายความต่อเนื่องว่า GC มุ่งเน้นในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการนำแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความพยายามนี้ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยการกระทำขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง จึงให้ความสำคัญอย่างมากกับการส่งเสริมให้ทุกคนนำหลักการนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างไลฟ์สไตล์แบบ Circular Living ด้วยการใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดียิ่งขึ้น

“Waste This Way #รักษ์โลกให้ถูกทาง” ผ่าน Concept “ลด เปลี่ยน แยก” คือ แคมเปญผลักดันการจัดการขยะในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดคือ

1.ลด…ลดขยะด้วยการลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นตั้งแต่ต้นทาง
2.เปลี่ยน… เปลี่ยนไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ไม่สามารถลดใช้ได้
3.แยก…แยกขยะเพื่อนำไปจัดการต่อได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่ไม่สามารถลดใช้หรือเปลี่ยนวัสดุได้

ทั้งนี้ สิ่งของตามแนวคิด GC Circular Living และ Solution for Everyone หรือการสร้างโซลูชั่นเพื่อรองรับความต้องการของทุกคน ที่จะต้องใช้ในงาน และอยู่ในส่วน Waste This Way #รักษ์โลกให้ถูกทางที่จะเกิดขึ้นคือ

แสตนด์แปรอักษร

กล่องบรรจุอาหาร เคลือบพลาสติกชีวภาพ
สำหรับกองเชียร์นิสิตนักศึกษา ที่มาร่วมขึ้นสแตนด์แปรอักษร จะได้รับอาหารกลางวันและอาหารว่างในบรรจุในกล่องบรรจุอาหารเคลือบพลาสติกชีวภาพ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ

พัดให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
สำหรับกองเชียร์ จะได้รับพัด ที่นอกจากจะใช้เพื่อคลายความร้อนแล้ว บริเวณพัดจะมีเนื้อหาให้ความรู้เรื่องการแยกขยะในงานอย่างถูกต้อง

ถุงผ้า Upcycling
นอกจากนี้ กองเชียร์จะได้รับถุงผ้า Upcycling โดย GC นำพลาสติกใช้แล้วมาแปรรูปเป็นถุงผ้าเพื่อใส่อุปกรณ์เชียร์

กิจกรรมภาคพื้นสนาม

Circular Parade
ขบวนพาเหรดงานนี้ มีการจัดเตรียมโดยคำนึงถึงหลักการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อลดขยะ โดยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ หลังจบงาน จะมีการคัดแยกเพื่อนำวัสดุที่ยังใช้ได้ มาหมุนเวียนใช้ใหม่ด้วยการ Reuse Recycle และ Upcycling เพื่อให้ทุกวัสดุเกิดประโยชน์สูงสุด โดย GC สนับสนุนอุปกรณ์พาเหรดที่ทำจากวัสดุทดแทน เช่น กระดาษ หรือผ้า ที่ผ่านกระบวนการ Recycle หรือ Upcycling ซึ่งจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างคุ้มค่า

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และการออกแบบ โดยมีที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้นิสิตนักศึกษา สามารถออกแบบขบวนพาเหรด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

แสตนด์ผู้ชม

ถังแยกขยะพลาสติก เพื่อนำมารีไซเคิล
สำหรับผู้ชมบนแสตนด์ สามารถมีส่วนร่วมในการรักษ์โลกได้ง่ายๆ ด้วยการแยกขยะพลาสติกประเภท PET และ PE ซึ่งเป็นชนิดที่ง่ายต่อการนำมารีไซเคิล โดย GC สนับสนุนถังแยกขยะพลาสติก ซึ่งบนถัง จะมีป้ายคำอธิบายการแยกขยะ ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เข้าใจง่าย มองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงมีสตาฟคอยให้คำอธิบาย เรื่องการแยกขยะในวันงาน เพื่อให้ผู้ชมบนแสตนด์รักษ์โลกได้เต็มที่

ผลิตภัณฑ์ Upcycling จากขยะพลาสติกในงาน
GC สนับสนุนการรวบรวมขยะพลาสติกในงานเพื่อนำไปผลิตสินค้า Upcycling เช่น รองเท้ากีฬา สำหรับนำไปบริจาคให้กับให้กับสถานศึกษาใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับรู้คุณค่าของขยะพลาสติก

สต๊าฟ

เสื้อสต๊าฟเชียร์ Upcycling
GC สนับสนุนเสื้อสตาฟเชียร์ Upcycling จากขยะพลาสติก สำหรับสตาฟเชียร์ในงานสวมใส่ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ของส่วนหนึ่งที่มีโอกาสจะต้องใช้ โดยทำจากเม็ดพลาสติกชีวภาพ GC Compostable ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ

ดร. คงกระพัน กล่าวถึงการ Committ ในท้ายที่สุดว่า ทุกกิจกรรมที่ทำในงานฟุตบอลประเพณีฯ ต้องวัดผลได้ โดยหลังจบงาน จะมีการคำนวณ CO2 เทียบเท่า ที่สามารถลดได้จากการจัดงาน

 

 

You Might Also Like