ALTERNATIVE

เคพีเอ็มจี เปิดแผนงาน ESG – Our Impact Plan & Stakeholder Capitalism Metrics

16 กุมภาพันธ์ 2564…มีอีกระบวนการที่ SD perspectives ติดตามคำนี้ Stakeholder Capitalism เคพีเอ็มจี เผยแผนการดำเนินงานระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ภายใต้โครงการ Our Impact Plan ซึ่งผนวกแนวปฏิบัติเดิมและนโยบายใหม่เข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้น 4 ด้านสำคัญ ได้ แก่ โลก (Planet) คน (People) การเติบโต (Prosperity) และบรรษัทภิบาล (Governance)

แผนดังกล่าวยังแสดงข้อมูลปัจจุบันจากเครือข่ายเคพีเอ็มจีทั่วโลก และเทียบกับตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในรายงาน Measuring Stakeholder Capitalism ซึ่งจัดทำโดย สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ผ่านการร่างและปรึกษากับ สภาธุรกิจนานาชาติ (International Business Council: IBC) ซึ่งเคพีเอ็มจีเองมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนา

เคพีเอ็มจี จะยังคงเดินหน้าเพื่อบรรลุความมุ่งมั่นที่ระบุไว้ในแผนงานและปรับปรุงการรายงานความคืบหน้าในอนาคต

บิลล์ โทมัส ประธานและซีอีโอ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวถึงการวัดผลการดำเนินงาน การเรียนรู้จากกันและกัน และการรับผิดชอบซึ่งกันและกัน โดย Our Impact Plan เป็นเพียงจุดเริ่มต้น และทราบว่าต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ แต่นี่ก็ถือเป็นขั้นแรกที่จะช่วยให้เคพีเอ็มจีเป็นองค์กรที่ดียิ่งขึ้น

เจน ลอรี หัวหน้าฝ่ายกิจการองค์กร เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ความท้าทายที่โลกต้องเผชิญ เป็นประเด็นสำคัญในปี 2563 ซึ่งย้ำเตือนให้เราทุกคนต้องลงมือสร้างความแตกต่าง โดยเคพีเอ็มจี มีแผนงาน Our Impact Plan ของเราได้รวมเอาพันธกิจด้าน ESG ไว้ในที่เดียว ทำให้สามารถวัดความก้าวหน้าของโครงการและปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบได้ และยังได้ทำงานร่วมกับองค์กรระดับโลกและระดับท้องถิ่นจำนวนมากทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสำคัญของโลกและร่วมกันสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง

“Our Impact Plan ตอกย้ำความมุ่งมั่นอันยาวนานของเคพีเอ็มจีที่มีต่อข้อตกลงระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และต่อจากนี้ เราจะเพิ่มความเข้มข้นในการลงมือปฏิบัติและจะรายงานความคืบหน้าอย่างเปิดเผย”  ลอรีกล่าว พร้อมยกตัวอย่างผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่สำคัญ

-โลก (Planet): เราประกาศปณิธานการเป็นองค์กรคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero Carbon Organization) ภายในปี 2573 ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 50 การใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนร้อยละ 100 และการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหลือ
-คน (People): ในปี 2563 เราได้จัดทำแผนปฏิบัติการร่วม (Collective Action Plan) ซึ่งร่างขึ้นด้วยข้อมูลและการมีส่วนร่วมจากพนักงานหลายพันคน ซึ่งจะกำหนดเป้าหมายด้านความหลากหลายในที่ทำงาน (Diversity) และความเท่าเทียม (Equality)
-การเติบโต (Prosperity): การที่เคพีเอ็มจีเป็นพันธมิตรกับองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และหน่วยงานอื่นๆ ช่วยให้เราสามารถสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเรียนรู้ และการเปิดตัวเครือข่าย KPMG IMPACT ก็ทำให้เคพีเอ็มจีในประเทศต่างๆ ช่วยลูกค้าในกระบวนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและกำหนดทิศทางของวาระ ESG ในอนาคต
-บรรษัทภิบาล (Governance): ในปี 2563 มีการปรับปรุงจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) ทั่วโลกและปรับปรุงค่านิยม (Values) นอกจากนี้เรายังใช้ตำแหน่งและความเชี่ยวชาญในการช่วยพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้าน ESG ซึ่งรวมถึงการทำงานร่วมกับ สภาธุรกิจนานาชาติของสภาธุรกิจโลก (WEF IBC) เพื่อสร้างตัวชี้วัดทุนนิยมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Capitalism Metrics)นอกจากนี้เคพีเอ็มจียังดำรงตำแหน่งที่ได้รับการยอมรับในหน่วยงานต่างๆ เช่น International Integrated Reporting Council (IIRC), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Corporate Reporting Dialogue และ Sustainability Accounting Standards Board (SASB) และอื่นๆ

เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว เล่าถึงภาพการบริหารที่เป็นไปตามนโยบาย KPMG Global โดยพนักงานของเคพีเอ็มจี ตระหนักถึงความสำคัญ เช่นโครงการ KPMG Care & Share ที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครอบคลุมแนวคิด ESG ในทุกแง่มุม ในด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งลดการปล่อยคาร์บอนด้วยการลดใช้กระดาษ ลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และนำไปรีไซเคิลสู่อุปกรณ์การแพทย์เพื่อบริจาคให้โรงพยาบาล ในด้านสังคม สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาด้วยการบริจาคทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ในด้านบรรษัทภิบาล

แผนงานทั้งหมด มุ่งหน้าลดคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573 เพิ่มการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย (Inclusion and diversity) และการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

You Might Also Like