ALTERNATIVE

ป่าไม้และการดำรงชีวิต: การดูแลผู้คนและโลกใบนี้อย่างยั่งยืน

3 มีนาคม 2564…วันนี้คือ “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” โลกจะดำรงชีวิตบนผืนป่าส่งเสริมรูปแบบการจัดการป่าไม้ และแนวทางปฏิบัติที่รองรับทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ การอนุรักษ์ป่าไม้ในระยะยาว

ทั้งนี้ ในป่ามีสายพันธุ์ ระบบนิเวศที่พึ่งพากัน คนภายนอกแสวงหาคุณค่าของความรู้สายพันธุ์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนทั่วโลกโดยเฉพาะขณะนี้การระบาดใหญ่ทั่วโลกคุกคาม  เห็นภาพความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจที่เลวร้ายลง

ป่าคือบ้านถึง 80 % ของสัตว์ป่าในเขตแดนทั้งหมด ระบบนิเวศน์ที่พวกเขายั่งยืนเป็นสิ่งสําคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพของโลกการดํารงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในหรือใกล้ป่าและความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลก


ป่าเกือบทั้งหมดบนโลกนี้ถูกอาศัยอยู่โดยมีพื้นเมืองและกลุ่มอื่นๆได้พัฒนาความรู้เฉพาะเกี่ยวกับวิธีใช้และอนุรักษ์สายพันธุ์ป่าและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวันสัตว์ป่าโลก

มีผู้คนมากมายถึง 350 ล้านคนอาศัยอยู่ภายในหรือติดกับพื้นที่ป่าทั่วโลก พวกเขาพึ่งพาบริการระบบนิเวศน์ที่จัดหาโดยป่าไม้และป่าไม้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่จําเป็นของพวกเขา

ที่มา

You Might Also Like