ALTERNATIVE

อินโดรามา เวนเจอร์ส รายแรกของไทย ได้สินเชื่อที่เชื่อมโยงการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

16 มีนาคม 2563…ได้รับจากธนาคารและสถาบันการเงินประเทศญี่ปุ่นอนุมัติให้แก่บริษัทต่างชาติ โดยประเมินจากความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยืน (Sustainability-Linked Ninja Loan)


ซันเจย์ อาฮูจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความภาคภูมิใจของบริษัทในครั้งนี้ ตอกย้ำว่าผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและโครงการรีไซเคิล PET ของไอวีแอลได้รับการยอมรับ

สินเชื่อดังกล่าวมีมูลค่า 255 ล้านเหรียญสหรัฐ ครบกำหนดชำระในระยะเวลา 5 ปี ได้รับอนุมัติจากกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 16 แห่ง ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของไอวีแอลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืน และมีกลไกพิจารณาลดอัตราดอกเบื้ย โดยอ้างอิงจากการจัดอันดับ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ของไอวีแอล

ธนาคารมิซูโฮ หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้จัดการสินเชื่อรายการนี้ ซึ่งไอวีแอลจะนำไปใช้ในการรีไฟแนนซ์สินเชื่อเดิมที่มีอยู่ และจะไม่ก่อให้เกิดหนี้สินเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ไอวีแอลกำหนดกลยุทธ์ด้านการเงินที่มุ่งสร้างความหลากหลายของแหล่งเงินทุนด้วยการเข้าถึงตลาดต่างๆ ขยายระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้สิน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนทางการเงิน การได้รับสินเชื่อครั้งนี้มีเงื่อนไขที่ส่งผลดีต่อไอวีแอล และช่วยลดจำนวนต้นทุนเงินกู้โดยรวม

“ผมขอขอบคุณธนาคารมิซูโฮ รวมทั้งธนาคารและสถาบันการเงินทั้ง 16 แห่ง ซึ่งร่วมกันสนับสนุนสินเชื่อเพื่อองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืนครั้งนี้ ไอวีแอลให้คำมั่นสัญญาว่าจะพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว”

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply