ALTERNATIVE

เผื่อเลือกประเด็น “การศึกษาในศตวรรษที่ 21” เป็น CSR ตามแนวทาง ESG

16 มกราคม 2567…การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2100)อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญซึ่งขับเคลื่อนโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการสอนที่พัฒนาไป

มีประเด็นสำคัญหลายประการที่กำหนดเนื้อหาและธรรมชาติของการศึกษาในศตวรรษที่ 21

1.การบูรณาการเทคโนโลยี

เทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการศึกษา โดยทั่วไปจะใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลออนไลน์ ห้องเรียนเสมือนจริง และแอปการศึกษา จุดมุ่งเน้นไม่ได้เป็นเพียงการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และผลลัพธ์การเรียนรู้อีกด้วย

2.การเรียนรู้ส่วนบุคคล

โดยตระหนักว่านักเรียนมีรูปแบบการเรียนรู้ ความสามารถ และความสนใจที่หลากหลาย จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียนรู้ส่วนบุคคล แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบปรับเปลี่ยนได้ การสอนที่แตกต่าง และเส้นทางการศึกษาที่ปรับให้เหมาะสมช่วยให้นักเรียนมีความก้าวหน้าตามความเร็วของตนเองและมุ่งเน้นไปที่ด้านที่พวกเขาต้องการการปรับปรุง

3.การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

เน้นการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา การท่องจำเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง

4.ความเป็นพลเมืองโลกและความสามารถทางวัฒนธรรม

ด้วยการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้น จึงให้ความสำคัญกับการเตรียมนักเรียนให้เป็นพลเมืองโลกมากขึ้น การศึกษาประกอบด้วยความเข้าใจในวัฒนธรรม มุมมอง และประเด็นระดับโลกที่แตกต่างกัน ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันข้ามวัฒนธรรมถือเป็นสิ่งสำคัญ

5.การศึกษา STEM

การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ถือเป็นเรื่องสำคัญในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในสาขาที่ขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีแรงผลักดันในการทำให้วิชาเหล่านี้น่าสนใจและเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับนักเรียนทุกคน

6.การเรียนรู้ตามโครงงาน

การเรียนรู้จากการลงมือทำกำลังได้รับความนิยม การเรียนรู้จากโครงงาน (PBL) เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่ทำงานในโครงการในโลกแห่งความเป็นจริง ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ความรู้ แนวทางนี้ช่วยให้นักเรียนเห็นความเกี่ยวข้องของการศึกษากับโลกภายนอกห้องเรียน

7.การพัฒนาทักษะด้านอารมณ์

นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังมีการมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ เช่น การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การปรับตัว และความยืดหยุ่น ทักษะเหล่านี้ถูกมองว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในบุคลากรแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

8.การเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวคิดที่ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการตลอดชีวิตกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น การศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการศึกษาในระบบเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุมมองนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในโลกที่ความต้องการทักษะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

9.การออกแบบการประเมินใหม่

วิธีการประเมินแบบดั้งเดิมกำลังได้รับการประเมินใหม่ โดยมุ่งไปสู่การประเมินที่แท้จริงมากขึ้น ซึ่งจะวัดความสามารถของนักเรียนในการประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์จริง การประเมินรายทาง ข้อเสนอแนะ และการประเมินรูปแบบอื่นกำลังกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น

10.การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ (SEL)

ตระหนักถึงความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์และทักษะทางสังคม การศึกษาจึงมักรวมโปรแกรม SEL ไว้ด้วย โปรแกรมเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง ความตระหนักรู้ทางสังคม และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเฉพาะคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับปรุงเทคโนโลยี และเน้นทักษะ ซึ่งเตรียมบุคคลให้พร้อมสำหรับความท้าทายและโอกาสของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

You Might Also Like