ACTIVITIES

เพื่อ Value Chain ใช้แพลทฟอร์ม ตรวจประเมิน “คู่ค้า” ด้านความยั่งยืนแบบออนไลน์

27 มีนาคม 2562…จาก12 “คู่ค้าธุรกิจดีเด่น” ที่ร่วมสร้างคุณค่าในห่วงโซ่อุปทาน เดินหน้าพัฒนาคู่ค้ากว่า 200 รายใน 13 กลุ่มธุรกิจหลัก สร้างความมั่นคงทางธุรกิจและฐานการผลิตอาหารตาม SDGs ของ CPF

มโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และพิสิฐ โอมพรนุวัฒน์ ประธานคณะทำงานบริหารความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน ซีพีเอฟ ร่วมมอบเกียรติบัตร “คู่ค้าธุรกิจดีเด่น” เนื่องจาก อุตสาหกรรมอาหาร ต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ซึ่งเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญในการเจรจาบนเวทีการค้าโลก กระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชน ร่วมมือกันยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินงานสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า และรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้

ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนาคู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทางให้เติบโตไปด้วยกัน ภายใต้นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ เพื่อร่วมกันผลิตสินค้าด้วยความรับผิดชอบใน 4 ด้านหลัก (4 Ps) ประกอบด้วย การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ (Product) การปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมตามสิทธิมนุษยชน (People) การใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Process) และมีระบบการบริหารงานอย่างโปร่งใส (Performance)

ปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟจัดทำระบบตรวจประเมินตนเองด้านความยั่งยืนแบบออนไลน์ (Online Supplier Sustainability Self-Assessment) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าธุรกิจเพื่อนำผลการประเมินเป็นแนวทางพัฒนากระบวนการผลิตและบริการให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปีนี้ ซีพีเอฟได้มอบเกียรติบัตร “คู่ค้าธุรกิจดีเด่น” แก่ 12 คู่ค้า ที่ร่วมมือกันสร้างคุณค่าในห่วงโซ่อุปทาน และความยั่งยืนให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแบบอย่างของคู่ค้าซีพีเอฟในการจัดหาและส่งมอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแหล่งปลูกที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ ผู้ส่งมอบปลาป่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO RS รวมถึงเป็นหน่วยงานที่ดูแลบุคลากรตามมาตรฐานสากล

“เกียรติบัตรคู่ค้าธุรกิจดีเด่น เป็นการยกย่องและแสดงความขอบคุณคู่ค้าธุรกิจที่ร่วมมือกันพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คู่ค้าธุรกิจกว่า 200 ราย ใน 13 กลุ่มธุรกิจหลักของซีพีเอฟ ในงาน CPF Capacity Building for Partnership Conference 2019 ภายใต้แนวคิด ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ที่จัดขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานยั่งยืนเพื่อยกระดับมาตรฐานห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหาร ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารและความสมดุลธรรมชาติ” พิสิฐกล่าวในท้ายที่สุด

 

You Might Also Like