ACTIVITIES

วางแผนการเงินก่อนแก่

20 สิงหาคม 2562…SET คือ 1 ในองค์กรประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึง ESG มีกิจกรรมสนับสนุน ESG คือโครงการ Happy Money, Happy Retirement

ปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดกิจกรรม “Exclusive Workshop เงินทองต้องวางแผน Happy Money, Happy Retirement” ยกทัพกูรูผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวางแผนการเงินมาให้ความรู้และคำปรึกษา ตรวจสอบสุขภาพการเงิน พร้อมฝึกปฏิบัติสร้างแผนการเงินและแผนเกษียณ

Exclusive Workshop ประกอบด้วย 3 แนวคิด

-หมดหนี้มีออม

-ลงทุนเพิ่มค่า

-วางแผนก่อนแก่

ในส่วนนี้เป็น 1 ในเจตนารมณ์ของ SET เคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืนด้วย ESG และตอบเป้าหมาย SDGs  

เนื้อหาที่เกี่ยวเนื่อง

 

You Might Also Like