ACTIVITIES

SET ร่วมใจสู้ภัย #COVID19 สนับสนุนข้าวสารโรงทาน 45 วัด

7 พฤษภาคม 2563…นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนถวายข้าวสารจำนวน 500 กิโลกรัม แด่พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาส วัดนิมมานรดี

วัดนิมมานรดีเป็น 1 ใน 45 วัด ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนข้าวสารรวมทั้งสิ้น 22.5 ตัน แก่วัดที่จัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อนำไปจัดทำอาหาร ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ซึ่งการแจกจ่ายอาหารแต่ละวัดได้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคม

 

You Might Also Like