Browsing Tag

COVID-19

NEXT GEN

Green Bond ยกระดับตลาดทุนไทยตอบโจทย์ความยั่งยืน

18 สิงหาคม 2563…ก.ล.ต. ร่วมกับกองทุนพรอสเพอริตี้ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรและบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (สิงคโปร์) จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Deep-dive into green bond: post-issuance reporting and sector eligibility criteria” เพื่อส่งเสริมการระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) และการมีส่วนร่วมของตลาดทุนไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Continue Reading

ALTERNATIVE

“สถาบันการเงิน” ควรดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยผลข้างเคียงต่อสิ่งแวดล้อม

18 ธันวาคม 2563…รัฐบาลสหราชอาณาจักรและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU)จะสร้างความร่วมมือด้านบริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง และ “การเติบโตสีเขียว” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของไทย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

Continue Reading

ALTERNATIVE

“โลก” อยากขยาย GDP เรื่องสุขภาพ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม

17 สิงหาคม 2563…การสํารวจ Beyond GDP 2020 GlobeScan ซึ่งตอบคําถามเดียวกันซ้ำตั้งแต่ปี 2007, 2009 และ 2013 ในภาพรวม 72 % ต้องการขยายขอบเขต GDP ด้วยการเพิ่มข้อมูลดังกล่าว

Continue Reading

ACTIVITIES

หน้ากากอนามัย และ Face Shield ยังเป็นที่ต้องการ

10 สิงหาคม 2563…บ้านปูฯ ร่วมผลิตหน้ากาก Mask for Blood Hero แจกฮีโร่ผู้บริจาคโลหิตกว่า 400,000 ชิ้นทั่วประเทศ ส่วนปตท.สผ. มอบหน้ากากป้องกันใบหน้าให้สถานศึกษา

Continue Reading

ALTERNATIVE

Business Model ที่บูรณาการ ESG ช่วง #COVID19 จะได้ความแข็งแกร่ง ทนต่อผลกระทบทุกระยะ

4 สิงหาคม 2563…การระบาดของ Coronavirus ได้เน้นข้อดีของการบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ (ESG) เข้าด้วยกัน สําหรับทั้งผู้จัดการสินทรัพย์และองค์กรในการระบุพื้นที่เฉพาะที่สามารถเป็นประโยชน์ ในมุมของผลประกอบการทางการเงิน โดยผู้จัดการสินทรัพย์สามารถระบุถึงบริษัทที่มีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้น ขณะที่องค์กรเองก็อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งขึ้น ที่จะทนต่อผลกระทบของการระบาด

Continue Reading

ACTIVITIES

ทีเอ็มบี และธนชาต สร้างพลังขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม

27-28 กรกฎาคม 2563…สร้างสรรค์โครงการพิเศษ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เยาวชน และชุมชน ชวนคนไทยช่วยคนไทย เพื่อรวมพลังก้าวผ่านวิกฤต COVID -19 ไปด้วยกัน

Continue Reading

CSR

เด็กไทยสู้ภัยโควิด

21 กรกฎาคม 2563…เด็กนักเรียนชั้นป.1–ป.4 ในท้องถิ่นทุรกันดาร ยังขาดหน้ากากผ้าเฉพาะเด็กอีกมาก ตอกย้ำสุขลักษณะ ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ยังต้องส่งต่อให้เด็ก ๆ โดยผ่านการประกวดวาดภาพระบายสี

Continue Reading

NEXT GEN

“พึ่งตน เพื่อชาติ” ตอบคำถาม “คนเมืองจะสร้างคุณค่าใหม่สังคมพึ่งตนและแบ่งปันอย่างไร?”

16 กรกฎาคม 2563…นี่คือการเปลี่ยนและพัฒนาคน สร้าง Active Citizen ต้องฝึกให้พึ่งตัวเองให้ได้ ทำความสำเร็จให้ดูก่อน แล้วจึงเคลื่อนพร้อมด้วยเครือข่ายที่ผสานพลังทุกอาชีพ สร้าง Engagement ให้กับสังคม

Continue Reading

Pin It on Pinterest