ACTIVITIES

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม

4 กันยายน 2562… สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม ประจำปี 2561 ให้แก่ พันตำรวจโททรงพล กาญจนพันธุ์ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ และคณะ


กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป มอบรางวัล SET ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และนำไปสู่การพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การช่วยเหลือเด็กในชุมชนให้พ้นจากภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหายาเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศ หรือความรุนแรงภายในครอบครัว

นับเป็นต้นแบบของการทำดีและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างแท้จริง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกมิติของสังคม To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone

ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป เล่าถึงการเฟ้นหาบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะยาเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมายและส่วนใหญ่มีเบื้องหลังที่ซับซ้อน

“3 ปีที่ผ่านมา เมื่อพันตำรวจโททรงพล กาญจนพันธุ์ เข้ามาดำเนินการทั้งวางแผนและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้การช่วยเหลือทำได้ง่ายขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของผู้รักษากฎหมายที่ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง สามารถแยกเด็กออกจากสิ่งเลวร้ายให้พบกับแสงสว่างในชีวิต โดยเฉพาะชีวิตวัยเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคมในอนาคตมูลนิธิดวงประทีปซาบซึ้ง และเป็นเกียรติที่ได้เสนอชื่อพันตำรวจโททรงพลเข้ารับรางวัล ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ และขอขอบคุณมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม มีเป้าหมายส่งเสริมองค์กรและผู้ทำความดีที่อุทิศตนเพื่อสังคมใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาการส่งเสริมดนตรี สาขาการส่งเสริมกีฬา สาขาการพัฒนาการศึกษา สาขาการพัฒนาห้องสมุด สาขาการพัฒนาสังคมเมือง สาขาการพัฒนาสังคมชนบท และสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม

You Might Also Like